HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 31

JPEG (Deze pagina), 764.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l l
· Memorie mm dan Ccqiilaioz ter zee Ve¢‘­HueZl. 29 j
bezitters van Cijlon in handen vallen; de West van In-
dien was dan voor ons verlooren, dewijl den handel op
Bengalen en Suratten van zelfs zoude te niet loopen.
I Colombo, de hooftplaats van Oijlon, is sterk en zoude zig
lang kunnen difïendeeren, waaren de werken niet verval-
len en was men van een behoorlük getal troupen voorzien.
Puntegale wil, zoo als men mij berigt heeft, niet veel
zeggen, daar zoude vrij wat dienen aangeleyt te werden.
ij Dit zijn de twee voornaamste plaatsen, beneevens Jaifa­
jl, napatnam; dan dit geen zeeplaats zijnde, als kunnende
nauwslijks klijne inlandsohe vaartuygen te waater koomen,
T heb ik daar niet van gesprooken.
_ Deeze voorgaande bijgebragte reeden hebben mü Oülon
I, ook als een der voornaamste posten van verweering doen
J opgeeven. hadden op het fregat 8 Oyloneese aan
il boord, die de Capt. Willinlï had aangenoomen. Deeze vol-
sl deede mü wel, zij waaren ijverig en leerzaam en verdiende .
‘ dat men, wanneer zu in Holland koomen, zorg voor haar
{dl draagd, met te maken dat zü in Amsterdam niet in slegte I
` handen vallen, en weederom op de beste wijze, met een
oorlogschip bij preferentie, anders met een Oost­Indiesch
na haar land werden gezonden, opdat z§, daar gekoomen
zijnde en een goed getuygenis van de manier waar op men
hun behandelt, gèevende, het strekke tot verder aanmoe-
, diging van die natie, om zig op het zeeweezen toe te leggen.
De bewijzen, die deezen oorlog heeft opgeleevert van het
groot voordeel, die de bezitters van de Gaap de Goede
I Hoop op de andere handeldrijvende natien in de Indien
hebben, zoo wel met betrekking tot den handel als tot
alle krijgsverrigtingen in dat weerelddeel, zijn te duyde­
j lijk en te wel bekend, om niet alles in ’t werk te stellen
wat mogelijk is ter behoudenis van die onwaardeerbaare
Colonie en die als een van de voornaamste posten van
ï verweering te beschouwen (had Johnstone het gelukt ons
j die bezitting te ontweldigen, gewisselijk hadden wij schie-
i`; 3*
j .
l j