HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 30

JPEG (Deze pagina), 789.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

1 l
nl l
j ä
j j 28 Jllemorie mm dam Oapiiam ter zee Veo·­HueZZ. _
i meest alles wat tot gemak en dienst der 'scheepen strekte,
i • vernield; dan deze twee laatste art. kunnen geholpen en
_ verbeeterd worden, en in het generaal komt mij voor, dat j
li alle consideratien, die ten nadeele van deeze plaats kun­
nen gemaakt worden, van te wijnig gewigt zijn, in compa-
M ratie van de voordeelen, om ons een ogenblik in bedenking
te doen staan van niet alles, en wel met de meeste spoed,
E, in ’t werk te stellen, zoo wel met het aanleggen van bat-
; terijen, het natoezenden van troupes als andersints wat je
j i mogelijk is, ten eynde die plaats en baay in staat te stel- dx
, len om een vüandelijke aanval af te weeren, hetgeen,
i wanneer men ’t plan beschouwt, niet heel moeijelijk schijnt. l
jê i Men zal des sjaars in de mogelijkheid weezen dit alles met i.
e juystheid te beoordeelen, door een suberbere plan door *
li een Frans Oflicier gemaakt, hetgeen ik geloof dat door
l j de Gouverneur Valk zal overgezonden werden. De gevel-
· Y gen, die het weeder verliezen van Trinconomale na zig j
zoude sleepen, iets daar men altoos agt op diend te slaan, 1,,
L aangezien de momenteele verliezen dikwils niet te compa­
1 . reeren zijn met de nadeelen, uit het verlies ontstaan, die
j K men vervolgens lüd, al verder besehouwende, zal men door
de tijd als alderdoodelükst voor ’t bestaan en handel der
E Maatschappij in, de West van Indien kan weezen‘): lwant
ij gewisselijk zouw men ons, door zig hier te nestelen, eyn­
q` F ‘ delijk, in overweeging neemende onsen zwakken toestand, ‘
dwingen het geheele eyland te ruymen, en wij verlooren
dan niet alleen een der rijkste takken (de eaneel) van den j
i handel, maar alle onze bezittinge op de vaste kust van
Asia, zoo wel op de Cormandelse als Mallabaarsche (mis-
P { sehien bood Cochien nog wat resistentie, wijl men preten-
j i teert dat dit nog al een sterke vesting is; dan, ontbloot j
l van alle onderstand en toevoer, zoude dit eyndelijk ook
j 1 tot overgaaf gedwongen worden) zoude suecessivelrjk de
j 1) De zin loopt niet goed af, doch de bedoeling is duidelijk genoeg. j
. » ·=,
A i i`
I i ij
l l
.« _l g