HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 29

JPEG (Deze pagina), 759.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
· l
` Mem0¢·ie mm dan Oapiiam ter zee Ver-Hvmll. 27 i
` zig van water en brandhoud te voorzien en het goede
weeder aftewagten. De Franse moeten in de slegte tüd
van ’t jaar ook al hun toevlugt in deeze plaats zoeken;
eevenwel heeft dezelve, bü al de voordeelen, een heel
groot nadeel, hetgeen egter te hoopen is dat door den
tijd, als alles eens weeder op een vaste en gereegelde
voet ingerigt zijnde, zig beeteren zal: men preetendeert
ii namelük dat het er niet al te gezond is, hoewel men r
` anders, op het geheele eyland van geen ziekte weet. De
Engelse en France hebben er in den laatsten oorlog veel
` volk verlooren; er is een zoort van krampziekte bekend,
die men ’t meest bespeurt wanneer de wind van de wal
i waijd, welke veel menschen wegsleept; op de Engelsche
ë vloot is veel volk aan die ziekte gestorven. Met een En-
gelse Collonel, die geduurende den oorlog aan boord van
een der scheepen zijnder natie, in meer gem. baan een
geruyme tijd had doorgebragt, in gesprek zünde, verhaalde
l mij die onder anderen, met betrekking tot de ziekten, _ ‘
N dat de Oppermeesters van hunne scheepen, in den be-
ginne Z8B1' in de verleegentheid waaren wat middelen men
aan zoude wenden ter voorkooming en geneesing van de
­ kwaal, eyndelijk uit hadde gevonden, dat het beste middel
Q was om door vrüving of warme baden te tragten den
lijder aan het transpireeren te brengen; dat diegeen daar
i dat meede gelukte, meesten tüd behouden waaren; dog de
anderen, niet aan het zweeten kunnende koomen, waaren
meestal in drie of vier daagen het slagoffer van deeze ver-
derffelijke ziekten. Ongelukkig trof dat lot verscheyde van
, hun beste, jongste en sterkste kaerels, als schijnende dat ij
J E de sterkste menschen het meeste gevaar loopen. Dit mid~ ‘ ,
i del kan voor scheepen, die hier in ’t vervolg mogte koomen, ·
_ V tot narigt strekken. Ons fregat, de Waakzaamheid, welke
j daar een geruyme tijd heeft geleegen, heeft er ook zieken
l gekreegen, dog dat was roode loop. Men kan er niet veel
l verversing krügen. Ook is met het neemen en hernemen
j 3

i
I . i