HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 28

JPEG (Deze pagina), 816.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

n
nl ‘
l ‘ 26 Me¢1z0¢·ie mm den Oapizfaiu ter zee Ve0·­HueZZ.
ll de 10 a 11 voeten, hetgeen altoos een groot voorregt is i
l i · bij den aanleg van dergelijke soort van werken.
_ Om particulieren omstandigheeden, betrekking hebbende
tot de militaire stand en de staat der defencie, waarin
X` ej ’t eyland Cijlon zig thans bevind, te kunnen melden, is
r door dat ik er niet geweest ben, mij onmogelijk te berig­
A ten. Die mü daarvan deskundigen hebben gegeeven, doen
j ; mij daarvan ook geen groote gedagten van make; ook ii
toond het bemagtigen van Trinoonomale door de Engelse i
in den laatsten oorlog niet aan, dat de militaire zaaken
i daar in de beste order zün. De baajr van die naam ver- i
i diend te veel opmerking om met stilzwügen voorbij te gaan;
ll ‘ ’t is een van de schoonste der wereld en mag met regt ·
jj (gelijk de Engelsche die ook dikwils noemen) een haave l
genoemd werden: ten minsten is er in geheel Indien geen
E , beeter bekend; de geleegentheid tot kieling en vertimme­ Y
l ring is er exellent, en er is in de diiferente bogten bin-
= nen in de Baay wel ruymte voor 500 scheepen; men ligt
i in alle saisoenen en tijde van ’t jaar vijlig en gerust, een I
; voorregt dat geen der andere baaijen of rheeden, zoo op
l l het eyland Cijlon als op de gansche kust van Cormandel en
jl Mallabaar, except Bombaay, heeft. Dit articul maakt onder p ‘
e` anderen het bezetten van die` baay van oneyndige waarde; ,
i men moge daarom vaststellen, dat, verliesen wh dezelve
l nog eens, het weedergeven dificiel zal in zijn werk gaan:
nm de Engelse en France voelen al te wel het gewigt daar-
van om ze te behouden, wanneer het fortuyn van den
lj/l oorlog het hun eens vveeder in handen leevert. Het is zelfs
l' ” onbegräppelük, hoe men er in deezen laatsten oorlog zoo ~
.; e ligt is afgestapt: wü moeten dat ook enkel aan de difl`e­ g E
f rente omstandigheeden toeschrijven, die altemaal te zaa~ 'i ,
ti men liepen ten onzen voordeel. De` Engelsehe koomen F ·
dikwils in tijd van vreeden met een aanzienlük getal schee-
pen in deeze baay van Madras en andere plaatsen op de ,
J' cust van Oormandel, als het daar kwaade mouson is, om i
l
` l
’ f