HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 27

JPEG (Deze pagina), 791.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

Q l
l
j Illemorie van dan Capimin ter zee Ver­HueZZ. i 25
i nisoen van op zijn hoogst twee a derdehalf hondert man,
dat somtijds nog wel minder is, is voor de verweering van ` '
die sterkte zoo veel als niet met al, te meer nog wanneer
dit kleyne corps gecommandeerd word door officieren, die
door hun onkunden en vergaande swier, zelf's onnut zijn
en alles onnut maken, dat onder hunne orders staat, om
_ ik iets van belang uit te voeren. Men was bevreesd een
AJ _ uitval op de inlanders ten tijden der beleegering te doen,
schoon het grootste gedeelte der vijanden door de onse
ik van ’t esquader geslaagen waaren, en de geene die de stad '
nog beleegerd hielden, aan de eene zijde reeds te veel
door eenbarige vrees bevangen waaren, om resistentie te
`_ durven bieden, gelijk bleek, toen men eyndelijk tot een
” uitval quam, vlugtende toen alles hals over kop, zonder
jl dat men de minste teegenstand bood. Men kan hier al
M verder uit nagaan hoe het militairen weezen in deeze ge- A
weste gezonken is en hoe noodzakelük of het is om een
generaale omwenteling in dien stand werkstellig te maa- ·
dit ken. Wailneer teegen de inlanders zulke schandelijke din-
. gen gebeuren, wat heeft men dan niet te wagten, indien i
een Europiaanse mogentheid het ondernam om te atta-
queeren? Malakka zoude het, tot schande van de natie,
was ons esquader niet gekoomen, wijnig tijd meer goed
gemaakt hebben: de vüand was aan bijde zeyde van de i
l V stad reeds zoo ver genadert, dat men alle dagen bedugt
j was dat zij een storm zoude wagen; de oorlogscheepen van
j j . de Comp., die op de reede laagen, maakten al niet beeter
4 figuur als het garnisoen. De reeden is onmogelijk te dek- -
j ken als met scheepen. Misschien is het mogelük om in
den omtrek van Malakka iets aan te leggen ten eynde de jl
lr schoepen te‘vo0rzien en te kielen; men heeft mij verzee- ·
kert dat men zulks jaaren herwaards heeft werkstellig ge-
maakt aan snauwen en andere klijne vaartuygen in een
rivier,`anderhalf a 2 mijle van Malakka geleegen: altans
het water loopt sterk op en neer, zelfs met springtüen bij
jl