HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 26

JPEG (Deze pagina), 818.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

i l
j l
,` 244 Memorie om dan (/tzpiáam ier zee Ver­Hm=Zl. I ,
l ` Y
j ; lners ononbeerlijk is, thans daar zelve na toe late bren-
gen: dit zullen de inkomsten van het Comtoir Malakka,
die zoo men voorgeeft, tot nu toe zoo gering zijn geweest,
j` _ _ wel wat vergrooten. Het is te wensehen dat men, alles
overweegencle, Mallakka wat beeter in staat zal brengen,
om een attacque uyt te kunnen staan, als het nu is. Mnn
j verblüf op die plaats is tot mün leetweezen al te kort ­
· geweest, als zijnde na een verblüf van là dag wederom 1
van daar vertrokken, om ’t esquader op te zoeken, dat ter
j li dier tijd te ,Riouw lag, om met eenige grond te durven N
H, bepaalen, wat er zoude dienen te worden aangelegd. Het 2g
ll casteel door de Portugeezen aldaar aangelegt, scheen mü, ,l
l hoewel wat vervallen, nog al vrij massief te weezen; dan I.
dit word gecommandeert door een hoogte, de Baiachin
Bereh genaamt, die thans met een ligte batterij beplant ll
j is, dog vrij wat meerder versterkt moest worden, zal het ·
zelfde kragtdadig meedewerken tot defensie. Daarenboo­
· ven zoude den vüand, daar meester van kunnende worden,
, het casteel schielijk tot overgaaf kunnen dwingen; een
, ·’ wal rond om de stad opgeworpen voor de Inlanders be-
l j duyd niets. In ’t algemeen heeft Malakka het zelvde groote
jl voordeel van Batavia, namentlük dat, zoo män verzeekerd
is, nergens geen plaats gevonden word in den omtrek van G
, de stad, daar men, een landing willende doen, die kan .
dekke met de scheepen: de chaloupen en boots zullen l
jl, `l _ zelvs op verscheyde plaatsen door de laage modderagtige l
QV, stranden werk hebben om aan de wal te koomen; met lj ‘
lk" ll laag water kan men de haven bezwaarlijk inkoomen met ,
de ohaloupen. ­Men diende dit alles nauwkeurig op te _
J ' ueemen, wilde men met succes wat aanleggen, om de ,
i stranden te difïendeeren; misschien hebben sommigen der
l officieren van het esquader, hetwelke daar zoo een geruy­
men tijd geleegen heeft, nieuwsgierigheid gehad zulks te
', doen; dan alles is onnut en kan niets helpen, zoo het l
K militaire daar niet versterkt en verbeeterd werd. Een gar-
l li
: l G P
4 l