HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 25

JPEG (Deze pagina), 766.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

I
I I
I
I
j M"0m0a·ize van dan (lapirfain ier zee Vw·­Hz¢eZZ. 23 I
lüden van een anderen Mogentheid en vooral als de En-
I gelsche meester waaren op de Mallijtsohe kust; daar en I '
I boeven zoude de Bougineezen daar overal dan schuyl- ·
I plaatsen kunnen vinden en door die natie onder de hand
I epgestookt en van krijgsamenutie voorzien, met hunne
I oorlegsvaartuygen onse klijne seheepsvaard, die den han-
del over en weer van de Sumatrasehe kust en langs het
i eyland Java drüven, niet weynig benadeelen en ontrusten.
‘ Ook liepen zelfs de comptoire op Java gevaar om gestreept
, en afgeloepen te worden door een enterprenant volk, dat
j niets manqueerd als discipline en een wijnig beleid; de
bravoure van die natie is zoo groot, dat zü alderverwoeds
j aanvallen en verweeren zonder het leeven te willen be-
I houden, wanneer zü verliesen en gevangen genoomen wor-
j den, nog het te willen schenken aan die geenen die het
I ` ongeluk in haar handen brengt. Thans hebben de over-
I winninge van ons esquader de zaaken in die streeken een I
,I` gansch ander aanzien doen krijge. De Bougineesen zijn
, gedeeltelijk vernield en gansch en al verzaagd, de Hol- I
I landsche vlag is op Riouw en Salangoor geplant, men kan I
daar om, wil men slegts, gemakkelijk de smokkelhandel “
beletten. Dan ’t is te vreezen, indien de Comp. dat moet ·
doen, wijl men alzoo min op de Residenten van de plaatse
­ als op de gezaghebbende Commandanten der kruyers staat
I kan maaken: niet zelden zün dat zelfs die geen die de
j Comp. waaren verkoopen en voor geld alles door de vin-
j gers zien. Een paar ligte oorlogsfregatten zoude derhalven I
in dit vaarwater van veel nut kunnen zijn, om teltfens
j Comp. vaartuygen teegen de reoverijen der Bougineezen j
i te beveyligen, en toe te zien dat die zig niet weederom I ,
j hier of daar vestigen, maar altoos vlugtende gehouden · ·
j worden.
De Comp. kan al die waaren, die de Engelsehe op de
Malijtsehe kust aanbragten, onder anderen de anüoen,
daar zoo onnoemlijk op gewonnen word en voor de Ma-
I,
I
Ij I
`