HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 24

JPEG (Deze pagina), 796.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l ik V l
. z
l - I
22 rldemowie van dan (Jajuéóam 2507* zee Vw-Hzmll. j
. dat teegen een gezette prijs moet leeveren, uit krijgt, als
zijnde hij Souverain van dat eyland, maakt het sluyken l
van dit precieus metaal voor de Chinesen handel heel ge- l
1 makkelijk; de koning exouseerd zig, zoo er wat wünig tin j
B 4 op Batavia aangebragt word, met te zeggen dat Banka l
niet meer heeft opgeleevert. Ondertusschen is door de En- I
i gelschen, die van Bengalen of de kust direct handelen op
China en hun weg neemen door Straad Malakka, loopende
nl ` verder bij Riouw in de Chinaasen zee, op laatst genoemde ‘
al ;' plaats verruyld teegen lijnwaten of anüoen, of wel opge- ,
j kogt; zij vinden er ook al dikwils peeper, die daar ook j
j_ niet anders als ten nadeele van de Comp. kan koomen.
ja Zelfs pretendeeren de deskundigen, dat het zoo ver begon j
te koomen dat men er specerijen vond, dat ook al niet j
oneygen is, aangaande de eonexie die de Bougineesen
hebben met de Oosterse eylanden en Molukkers, als zijnde l
* meest afkomstig uit deezen oord, en dit waaren eyndelijk
de kooplieden. De Malijers en Malijse koning, die de Comp. jj
eygentlijk erkent voor den regten en thans ook vveeder in j
_, · al zijn regten door de Commandeur van Braam hersteld l
; is, leefde onder de verdrukking van de Bougineesen en
l lj waaren geen meer meester van hun land, op de aankomst
A van ons esquader. De Engelsohe dreeven ook direct han-
j del van de kust en van Bengalen op de Malijdsche kust ·
en Riouw met anlioen of opium en lijnwaten als ander- l
fnl, , zints; in straat Mallakka was Salangoer, thans ook door de j
· l ` onse veroverd (Het was een Malütse koning in verband
' met de Comp. die daar regeerde; maar hg was door de l
‘ Bougineese opgestookt om zig teegen ons te verzetten, j
A _ i met dat gevolg dat hij ter zelver tijd, toen zij lieden Ma- i
L i, lakka aan de eene kant beleegerde, zulks aan de andere i
i zeyde werkstellig maakten), leggende een mijl of 30 straat- j
waards in, aan de N. W. kant van Malakka, een der
V principaalste handelplaatsen. Men kan uit al dit voor-
; gaande nagaan het nadeel, dat den handel der Comp. zoude
» i
‘ I
il
l l
äv