HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 23

JPEG (Deze pagina), 773.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

A l
1
Memorie oem deu Oapiáain ier zee Ver-Huell. 21 j
omtrent over het een en ander needer te stellen, wijl het _
j mijn te veel bewust is, dat de gedagten omtrent ’t nut · ·
; van ’t al of niet behouden dier bezetting zeer verschillende
j zijn. Zü die beweerei`;1 dat de Comp. dat etablissement
' meer kost als het waarlijk aan inkomsten opleevert, hebbe,
l geloof ik, gelijk: want het wijnige tin, oliphanstanden en
goud, dat daar van daan komt, zal denkelük de kosten p
j niet vergoeden, die wel genoodzaakt is voor ’t onderhou-
houden der ampte, militaire en het generaale huyshouding
· á daar te maken; dan op dienzelfde voet voort te wille be­
A weeren, dat het niet ten nadeele zoude strekkenvan de
‘ handel en bestaan der maatschappij om die oppervlakkig
beschoude lastpost te missen, daar ben ik het gansch niet
, meede eens. Ongereekend de gelukkige positie waarin .
Malakka in de Straad van die naam legt, om ten tijde van
oorlog onze redoetabelste vijand, de Engelschen, in die ,
gewesten afbreuk te doen, door het belemmeren van hunne V l
AE vaard op China en de communicatie met de Oost van In- ,
I dien, vrees ik dat de tinhandel in ’t bijzonder, en de ver-
· dere handel in het generaal met het verlies van de bezit- , _
ting merkelijk nadeel zoude lijden. De Maleytse kust en
de Archipel leggende teegen de Zuyd~O. kant van die
l kust, wordende aan de N.O. en Oostkant door de Chinese il
_ zee (bg onze zeelieden alzoo genoemd) besproeyd, zijnde .
’t eyland Bintang, alwaar het door de onze veroverd Riouw i
op legt, een der principaalste eylanden van dien Archipel. ,
Dit Riouw is vooral zeedert dat de Bouganeezen zig daar 'i_
, hebben beginnen te vestigen, een groot smokkelnest ge- _
­ l weest, tot merkelijk nadeel van den handel der Comp. _
l De nabijheid van het eyland Banka (leggende aan de Noord i
Q O. kant van de Straat van die naam, zijnde de ordinaire ,
vaarweg van de uit Europa koomende en na China gaande `
eoheepen), alwaar de koning van Palambang (hier heeft
A de Comp. een resident, zünde op de Oostkust of aan de p
binne kand van ’t eyland Sumatra) al zün tin, die de Comp.
1
li,