HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 22

JPEG (Deze pagina), 786.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
lj 20 ll/Iamoric mm dan Caioimin ier zee Ver­HzwZZ.
gevaar loopt, dat die in tijd van oorlog vernield worden.
Onse oorlogseheepen dienen op de reede van Batavia altoos l
te insteeren, dat llllïl zieken op ’t hospitaalschip getrans­
l V, porteerd worden; van ’t esquader zijn die in ’t buytenh0s­
l _ pitaal geweest, dan zij dankte God, dat z§ weederom na l
j de scheepen toe kwaamen. j
Om de subalterne Oliicieren en gemeen van onse schee-
l pen, zoo veel als mogelijk is, in hun matige inkomst te .
, gemoed te koomen, in een land alwaar de meeste dinge i
5 aanmerkelijk duurder zijn als in_ Europa, zoude een; con- _ _ K
ventie dienen gemaakt te worden, dat aan hun uit Comp. ‘
magazijnen voor het inkoopskosten, laaken en wat z§ ver- E ­ j
j der noodig hebben, om elk na zün stand gekleed te gaan,
gj wierd verstrekt: dit zoude hun veel soulageeren, zonder
~ dat het de Comp. tot veel nadeel strekt. V [
li Batavia in ’t generaal beschout, is een plaats alwaar
buyten twijfïel groote en gevaarlijke gebreeken heersen;
maar met dit alle is ’t egter, mijns bedunkens, van ’t ny-
terste belang voor de algemeene behoudenis, niet alleen ld
j om dat alles aldaar voor de generaale huyshouding op een ,
vaste voet is ingerigt, en zulks na geen ander oord kan
’ overgebragt worden als met groote kosten, als ook om l
i dat van de kragt en extensie van Batavia de geheele vey­ i
= ligheid van Java, de koornsohuur der maatschappij, be- i
l neevens de peeper- en tinhandel van Bantham en ]?alam­ i
l_,, bang dependeert, en wel voornamentlük om dat geen plaats
j beeter geleegen is tot dekking van de Oost. Om alle deeze
· en meer andere reeden, die mij als een zee­oflicier niet A
I zoo terstond zijn in het oog geloopen, moet men de stad _ j
maintineeren, en als booven gezegt, door een toereykende g
land- en zeemagt voor alle gevaaren bewaaren. ii _
” De reeden, in den beginne van deeze memorie aange-
haald, om Mallakka als een van de voornaamste posten van i
‘ verweering te houden, zijn bestaanbaar genoeg, denk ik; l
evenwel kan ik niet voorbij mijne gedagten verder daar- z
l . 5
ks, ei