HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 21

JPEG (Deze pagina), 764.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
` l

ZI/Iemorie mw, r/en Oapiörtm eer zee Ver­HueZZ. 19
daar dan teegen over steld, dat die zelfde menschen nooyt =
" nog geen ogenblik schijnen gedagt te hebben om teegen »‘
dit ongeluk zoo veel mogelijk te voorzien, en alle de mid-
delen aan _te wenden die er zijn tot conservatie van die
· sohepsels, die men zoo zeer schünt te regretteeren, komt
. het, herhaal ik, alleronbegrüpelijkst voor. Was het, dat
men ’t welvaaren van de Comp., aangezien de groote kos-
ten die er jaarlijks gemaakt werden voor ’t uitzenden van
’t volk, al niet wilde behartigen, de menscheläkheid moest
N meer uitwerking op de harten maken, zoude men met j
reede veronderstellen. _
V De ondervinding leerd, dat de zieken in de frisse lugt ii
aan boord op ’t hospitaalschip beeter en spoediger genee- _
_ zen; dat helpt niet, de binnen Regenten van de hospitaa-
len zün dikvvils favoritten van de Gouverneur, en die
moeten geld winnen, daarom moeten de arme mattroosen
j? daar na toe getransporteerd worden, niet zelden ten kos- l l
ten van hun leeven. Waarom maakt men niet, in plaats
l van één, twee a drie oude scheepen tot hospitaalen? Men l
zoude die, om nog meer te werken tot behoudenis van de · ,
menschen, wat van de Bataviasche reede kunnen laaten
verwijderen; de frissche lugt zoude zeekerlijk daar al wee- E?
der veel meedewerken tot spoedige geneesing; zelfs zoude i'
men in de goede mousson een van die scheepen met re-
çonvalesoenten, die de reede van Batavia omringen, kun-
nen late gaan leggen: daar koude de zieke, dagelijks aan z
de wal gaande, ook van de landlugt jouisseeren; men `
zoude een dier eylanden ook denkelük met veel nut wel
kunnen gebruyken om een hospitaal te bouwen, zoo als g
werkelijk, op ’t eyland Purmerende een lazeret en op On- "
rust een hospitaal staat; dog dit laatste is op de laagste T .
i ‘ punt van ’t eyland gebouwd en legd dus in een soort van i
mouras, dat het ongezond maakt; dan mijns bedunkens
moet 1nen zoo min als mogelük is, gebouwen van consi­ _
deratie op de eylanden aanleggen, om dat men altoos J


l