HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 19

JPEG (Deze pagina), 766.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

- 1
I 1
1 · 1
I
j Memorie vom den Oapiáain ier zee Ver-Huell. 17 j
j .
j Niet veel beeter is het gesteld met de zeemagt: de meeste .
. denke meest om spoedig rijk te worden, als om wel te j
i · dienen. Ik ben mêer als eens geduurende mijn rijs en
` aan boord van de O. I. scheepen daarvan ten alderduy­ ·
_ j delijkste overtuygt geworden. ·
Z Het was gewis van de uyterste noodzaaklijkheid, dat er
j altoos op de reede van Batavia een schip van linie lag,
I met een of twee fregatten, zoo wel om order te houden,
j als bn onverwagt toeval bij de hand te zijn; maar om fris
j volk gezond te bewaaren (dat altoos heel diüciel bläft),
j moeten ~de scbeepen ver buyten leggen; nooyt moeten
i dezelve verder als Onrust koomen; de equipasien moeten
l zoo min als mogelijk is, en het was beeter nooyt, aan de
j · wal koomen; veel minder moet het gepermiteerd weezen
der een Europiaan op de sloepen roeydt: dat vernield veel
volk, die arme schepsels moeten dikwils, uuren lang geex­ 1
poneerd aan de brandende zon weezende, dat aldernadee­ _
ligst is, een zwaare en moeijelijken arbeid doen; van de _ i
‘ chaloup daar de Commandeurs of Equipagemeesters daag-
j lijks meede roeydt op de reede en daar 12 man op iis, ‘ l
l sterven 1- niet zelden tot twee keeren 's jaars alle de roeijers, ï
, zijnde dit ordinair van ’t jongste en uitgezogte volk. jj
2 De Comp. moest op een oud schip altoos een partij i
j H Inlandsche roeijers in dienst houden, om gebruykt te kun- '
nen worden tot het af en aan vaaren: wantibehalven dat
l dit veel zoude contribueeren om de Europiaanen te spaa· 1
j ren, zoude zulks al meer de exerzitie van het zeeweesen
leevendig maaken bij die natie, dat door den tüd van nut l
j kan weezen, alzoo onder hun veele vlugge en stoute kae-
l rels worden gevonden. 1
` Het is onmogelijk de reede teegens de vijand anders te
j dekken dan met scheepen: dit is nooyt te veranderen,
j _zoo dat ik daarvan niets zal zeggen. 1
j De bospitaalen zijn regte pestwinkels; wel twee derde
` j die er koomen sterven daar in, en zoo lang de binnen
1
W
l .
j 1