HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 17

JPEG (Deze pagina), 777.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
I
l
l
fllamoria van dan Ocqiimia tw zee Ve1·­Hz¢cZZ. 15 j
de Hooge Regeering daar aan doet, met het inlaaten van H
r meerder versch water, het opkappen der boomen, het lug­ '
j tig maaken der wagten en anderen niet nuttige verbeete­
j ringen, dog altoos een kerkhoiï der Europiaanen is, moet
j het zenden van een aanmerkelijk ontzet van volk direct
_ gezorgt worden, dat de manschappen buyten worden gelo-
geerd, waar toe bij de fortresse Meester Cornelis, ruym
twee uren gaans landwaard in geleegen, zeer goede occa-
sie is: geschied dit niet, dan is alles verlooren, dewijl de
tb ondervinding dagelijks leerd, dat de sterkste menschen, bin-
nen geplaats zijnde, het geen twee maanden goed maaken;
in den dienst buyten de stad zullen zij, behoorlijk in be-
weeging gehouden en geexerceerd wordende, het beeter goed
maaken. De stad moet bewaakt worden door een piquet, ‘
post houdende op de Waterplaats, dat alle 8 daagen word
afgelost, en dagelüks de noodige manschappen voor de li
principaale posten, de hooftwagt en kruytmagazijnen naar
binnen zenden. De poorten kunnen wel vertrouwt worden ”
aan Inlandsche militaire, oude Europiaanen, opper- en _
I onderofiiciren, hetgeen thans uit gebrek aan volk ook ge- i
schied; maar in ’t algemeen is ’t mij voorgekoomen dat het i
j krijgsweesen in Indien zoo magtig vervallen is, dat men j
er nooyt iets goeds van hoopen kan, zoo er niet een ge-
j heel niew corps, van de Chef af tot de laaste tambour toe,
word na toe gezonden, dat bezield is met een regte mili-
is tairen geest, die men ten minsten te Batavia onder de _ l
oiiicieren en onderofücieren vrugteloos zoekt: de ambitie .
l schijnt daar geheel te znn uitgedooft. Ook diend gezorgd
te worden, dat de officieren niet direct, in haar avancement {
i als anderzints, van de Hooge Regeering dependeere; de
leeden die uitmaakende, al dikwils in de laagste classes I
geboore zijnde, hebben zelden een regt idee van ’t mili- j
taire weezen, hunne ziel enkel aan ’t commercieweezen V
hangende, beschouwt al wat uniform draagt, met een ver-
agting, die aller gevoelegst en verneederend is. Niets kan