HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 16

JPEG (Deze pagina), 787.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

. ` j

ij let rlfcmorie wm dan Cqpi/aim ier zee Ver-Haal!. ‘
i van de wijze hoedanig men hun wilde gebruyken , nu eerst
’t regte denkbeeld gekreegen hebbende, zeer gewillig waa-
ren, zoo wel als veele voornaame Landsheeren, die tot ­.
het opregten van ’t zelve veele kosten hebben gemaakt,
_ zonder dat men zelfs diesweegens niet eens bedankt heeft.
In ’t begin van den oorlog was de Hooge Regeering uyt
j gebrek aan volk verpligt vier a vüf duyzend man hulptroe­
pen te accepteeren van de Javaansche Vorsten, die om-
trent twee jaaren buyten Batavia hebben gecampeert, veele
l moetwilligheeden hebben bedreeven en de Comp. eenige ,,
guldens hebben gekost. Dit besluyt, uit nood genoomen,
j kan in der tijd van doodelijke gevolgen zijn, alzoo dat volk
nu compleet in den wapenhandel (die zij van te vooren
l maar heel gebrekkig verstonden) bedreeven is, en men
door deeze volkleening duydelijk onze onmagt aan de Ja-
vaansehe vorsten heeft getoond. Om deeze reeden en de-
wijl men de landmilitie altoos bij de hand heeft, daar de
_ hulptroupen van de Vorsten eerst moeten verzogdt worden
en dan nog van zoo ver moeten koomen, dat het wel te
laat kan weezen, is het onverschoonlijk dat men die magt I
heeft laten vervallen, te meer wijl ’t op de been houden Q
wünig heeft gekost, zoo dat hier teegen op een kragtda­
dige en duursaame wijze prompt diende te werden voor- j
zien. Ik ben in staat UH§d.Gest. te doen geworden de
A copie van een document, ter dier materie dienende, waar j
_ uit UHEd.Gest. zal kunnen zien wat de hulptroepen en j
het corps landmilitie aan de Comp. gekost heeft, en tef­
fens om laatstgemelde corps, zonder dat `t de Comp. iets
heeft te kosten, te onderhouden.
Dat de ingezeetenen van een Land desselfs natuurlijke l
verdedigers zijn, word bij de meeste regeeringforme altoos
begreepen. Hier behoord men vooral dit in ’t oog te hou-
den, daar men gevaar loopt van met den slag gewaar-
schouwd te worden. »
Dewijl Batavia nietteegenstaande alle de moejten, die
ri‘: