HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 14

JPEG (Deze pagina), 819.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

2 » gig
j 12 zllemorie vom dan (krpilain ter zee Ve¢·­H·1u:ZZ. Vi
; . g
{ _ de groote Rivier, waar in men opvaart van de reede na
Batavia; is een zoogenaamd waterkasteel; het was genoeg- l
zaam gansch weg gezonken , dan met den oorlog heeft men
` het weer opgehaald; evenwel wil het büzonder wünig zeg- ‘
gen. Een wünig verder na binnen vind men nog een werk, i
’t Loo genaamd; dog het is niet denkelijk dat den vijand
ooydt zonder het zig te beklagen, zal probeeren de stad I
, te attaqueeren, door deeze rivier vaarende, dewijl ’t onmo­ M i
lijk is, als men van een behoorlijk getal goede artillerie j
l voorzien is, om teegen ’t canon dat men op ’t waterkasteel, 5 ,,
ip h op ’t Loo en op nog een batterü verder binnenwaards vind, ‘ _ ;l
j die alle de rivier bestrijken , met booten en ohaloupen kan l.
, inkoomen; evenwel zoo als de omstandigheeden thans zijn, §;
l durf ik de gevolgen niet te bepaalen, zoo Batavia [door een] ‘ i
l entreprenant Chef`, die op de bravoures van zijn volk kan lj
U vertrouwen, op die wüze geattaqueert wierd. Het alge- A
meen voordeel van ’t Bataviasche strand is, dat men ner- . j j,
gens [landen kan], bebalven op een plaats, Tranjong Priok li
i genaamt, beoosten de stad, en daar zal men ’t niet probee­ {
ren, wijl de opmarsch na Batavia te lang en büna onmoge­ l
lijk is, zoo digt met de scheepen kan naderen, dat men de
landing kan dekken (een van de eerste vereystens, wil men
landing met vrugt doen), zoo dat ’t vuur van de wal wel
gederigeerd z§nde, een sohrikkelüke slagting zoude verwek­ E K
` _ ken eer men ’t land genadert is. Zeer waarschijnlük zal een
I kundig vijand de nodige magt met zig brengende, twee
attaques formeeren, een blinde en een waare, om de ver- tg,
weering van de wal te verdeelen, en dewijl de Front, de-
i welke men na. ’t presente plan van defensie wil verdeedi­
gen, ruym twee uuren breed is, begräpt men ligtelük hoe ’i ll
dificil het zoude vallen, de troupe van de eene zijde naar · ·
de anderen te transporteeren, zoodra men de waare van jj
den blinde aanval had onderscheiden. Nog ongelukkiger
n is het begrip geweest der Hooge Regeering om ’t eyland
« Onrust te willen verweeren, want daar dit ruym drie
il
al