HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 13

JPEG (Deze pagina), 796.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

Memorie mm dan Oapiáaivz 2fm* zee Ve¢·­H1zeZZ. ll ij
i terwijl men aan ’t Wester strand maar een eenige, gansch E
niet zwaar gemonteerde, gemaakt heeft. Het zoude veel l
j beeter zijn geweest langs de zoo even genoemde zoutrivier
j Ansjol een lienie te trekken en die met een goed gedeelte A
· van zwaar canon bepland, dewijl dit, gevoegd bij de situ- ’
atie van het terrain aan de overzeyde, alle aannaderinge,
zoo niet geheel onmogelijk, ten minsten ten uytersten l
gevaarlijk maakt. Een gedeelte der landmilitie zoude men ln
j met groot succes in de wildernisse kunnen plaatsen, al-
l waar zij zig zeer goed kunnen verdeelen zonder bevreest
te Weezen dat vreemde troupen haar daar zullen vervolgen, l
ongereekent dat het meer overeen komt met den aart der j
j Javaanen, zig op dergelijke plaatze te verweeren dan op
het vlakke veld. Eene steene fort, Ansjol geheeten, niet
ver van daar geleegen, is ten eenemaal nutteloos, dewijl
het op geenderlij Wijze kan te zaamen Werken tot eenig
plan van defensie. Het strand van de stad aan de West- <
zijde is doorgaans hart en reedelijk wel geschikt om met
j L succes te landen. Omtrent een uur gaans buyten de stad j
5 is een uitwatering, de Fluyt genaamd, geduurende den
{ oorlog geslooten met paalwerk, dat nu al wederom verWaar­ E
7 loost en vergaan is: ook legt aldaar de batterij hier booven C
,, genoemd. Omtrent in ’t midden tusschen de stad en deezc
plaats heeft men de Wildernisse tot aan de zee schoon gc-
j ­ kapt, het welke voor een groote onvoorzigtigheid moet
_ l gehouden worden, om dat men den vijand dus den Weg l
l geweezen heeft waar hij kan inkoomen; het strand is daar
j zoo vast, dat men zonder merkelüke ongemak tot aan zee
gaat: ook is daar voor ’t gelande volk beeter geleegentheid jj
x zig te formeeren en in ordre op te marcheeren, niet tee·
genstaande zoo wel hier als daar geschikte plaatse zijn de j
nadering na de stad beswaarlijk te maaken, en door het j
oordeelkundig gebruyk eener goede veldartillerie, zoo meede
1 door ’t plaatze van knappe schutters in tuynen en Wilder- A
i nis, hun veel volk te doen verliezen. Aan de mond van
2
a l
l i
j _ i
’ j