HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 12

JPEG (Deze pagina), 808.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

i 10 Memorie van deu Oapéáain ter zee Ver-Huell.
i steuning; thans is het beeter voorzien, maar nogthans in
verre na zoo niet als het behoorde te weezen.
Voor de land- en waterpoort van ’t kasteel heeft men
ig twee lunette gelegd, die niets wilde zeggen: ook is die j
j geheele sterkte van binnen zoo vol gebouwen dat men de ·
i bezitters met eenige w§nig bomben tot ’t uiterste kan for-
j ceeren. Nog gebrekkiger is de stad, even als het kasteel
i met een hoogen muur omringt, op veele plaatse zeer in-
gesakt en geheel onbequaam tot defensie; op de punte
‘ beplant met canon, waar zeeker met de meeste geen drie
sohooten zal gedaan worden of de affuyten vallen aan stuk-
( ken van elkanderen: zoo slegt zijn die voorzien. Om deze
' · reeden heeft de Hooge Regeering door het opwerpen van
j eenige batterijen, het aandoen der stranden en naderen
na de stad tragten moeüelijk te maken; maar dewijl die
niet zün aangelegd, müns bedunkens, op plaatzen, die door
hunne situatie de defensie kragtdadig ondersteunen, is er
wijnig hoop dat alle deeze werken aan ’t gehoopte doelwit
j zullen beantwoorden. j
l Het land, oostwaards van de stad geleegen , is ter lengte
Y; van ruym 400 roeden, zeer week en modderagtig en boo-
vendien doorsneeden met veele visvüvers en slooten, zoo S
dat het niet waarschünlijk is dat men hier iets behoeft te ,_
vreezen. Het eynde van dit strand stoot teegen een breed
en tamelük diep water, de zoutrivier Ansjol genaamt,
i aan bijde zijde begroeyd met digte wildernissen; meer oost- _ i
i waards is de grond zandig en hard, maar de passagie na <
de stad gaande is zeer smal en permitteerd op veele plaat- j
· sen nauwelijks dat ses man in ’t frond kunnen opmarchee· g
i ren. Van ’t groote nadeel van der opmarch, zoo wel als
om de meenigvuldige reeven en onge1§ke dieptens, voor
l dit strand leggende, is het niet waarschünlijk dat de v§­
· and het daar zal zoeken. Te Batavia is men echter zoo
j vast in ’t contrarie denkbeeld geweest, dat daar op eenige _
j afstand van elkanderen vijf batterüen zijn opgeworpen, i
‘ l
{ .
· 1
i .