HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 11

JPEG (Deze pagina), 796.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

i l
I Memorie van den Capizfain ier zee Ver-Huell. 9 lj
consideratie neemen de meenigte zieken en dooden, die er i
j in ’t esquader waaren, als maakende zulks de consumptie 1
j merkelijk minder. Men zoude ook kunnen probeeren, om
` dat ’t niet wel te bepaalen is wat het beste is, en laaten
eenige van de scheepen hun victualy inkoopen van parti­ i
j ­ culieren, wel te verstaan al ’t geen ’t land opleeverd: mis-
X schien quam dat nog beeter koop uit; het zou dog eeven· ,
j wel ook al weeder aan veele moeylijkheedens onderworpen
B weezen; de Gomp. kan zekerlijk de meeste dingen het beste
koop leeveren, ging het met hunne dienaren maar richtig
in ’t werk. Ik ben in "t vervolg, de memorie al tot hier [
_ toe geeyndigd te hebben, in staad gesteld UHEd.Grest. g
· van alles te berigten tot dit art. betrekking hebbende, Q,
j ’t geen uit bijlaag n°. 3 te zien is. Men kan uit al dit
j · voorgaande zien, dat een_ vloot in de Indien nergens ge- jj
jj brek aan behoeft te hebben, als er maar bij tüds gezorgd nl
j word voor de wijnige Europiaanse dingen, hier boven ge-
noemd. _
il Dewijl ’t onmogelijk is overal een genoegzaame sterke
magt te houden, dient men als de voornaamste posten
van verweering, mijns bedunkens, te prefereeren Batavia,
Mallakka, Gijlon en de Gaap de Goede Hoop. De behou­
denis van de eerste plaats is absoluyt noodzakelijk om dat i
se de hartader van ’tleeven der maatschappij is ; had den `
commandeur Johnston, na het mislukken zijner expeditie
teegen de Gaap, direct cours gesteld na Batavia, hij zoude l
’t zeer waarsohünlijk met geringe moeyten veroverd heb-
ben, want toen was daar wijnig toestel tot verweering
(Toen Adm Huges in deeze zeeën verscheen, is mij ver- .
ij zeekert dat ’t garnisoen van Batavia maar bestond uit 80
dienst doende Europiaansche soldaaten; toen ik die hooft­
l stad verliet waaren er 200). Met Batavia zoude het gan-
sche eyland Java en eyndelük geheel Indien van zelfs i
gevallen zijn in banden van den vijand, soo wel uit ge-
. brek aan leevensmiddelen, als andere noodzakelijke onder-
l
l · l
l ‘ i
. l l
~ l
l