HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 10

JPEG (Deze pagina), 803.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

t 8 Memorie van dan Oapizfain ter zee Ver­HueZZ.
{ overige drooge vis of karrewaat; sterke drank is er in
overvloed.
Müns bedunkens is de beste en goedkoope manier van .
V victualieering in Oost­Indien deeze, dat men conventie
; tragt te maaken met de Comp. voor hoe veel stuyvers l
; daags of se de mattroosen willen onderhouden, wel te ver- j
staan van die späze, die er in het land vallen; van al
hetgeen dat er na toe gezonden moet worden uit Europa, j
` namentlijk spek, vlees, azijn, olij en boter, zoude ’t land
of zelve kunnen zenden, of van de Comp. overneemen,
mits dat die ’tleeverde teegens inkoop kostende. De ma-
_ nier van victualieering, zoo als die op de Comp. oorlogs- `
scheepen toegaat, staad mü in ’t geheel niet aan: die `
krijgen ook van ’t een en ander nog extra meer als de l
` commersieseheepen; de victualieertijd verstreeken zünde, ,;
vraagd de Capt aanstond weeder nieuwe, jschoon genoo­ ` j
men er dikwils nog een derde van de oude in ’t schip is;
hier vind hü natuurlüker wijze zün reekening bij: of die jj
E oude word verkogt, of men krijgt de nieuwe niet alle
Z maal in` ’t schip, maakende dan de administrateur dus voor
l een prüsje aileeverde in plaats van victualij geld. Den
arme en beklagenswaardigen mattroos in die gewesten lijd
j niet wünig door deeze schelmerüen, als wordende meest
B al in zijn randzoen, om dat de schipper dog niet te wij-
nig zal over houden, benadeelt. Het is niet te bepaalen
I voor hoe veel geld er jaarlijks randsoenen van de Comp.
door de schippers verkogt worden op Batavia. Onse oor-
l logscheepen waaren, hoe zeer hunne victualietijd uit was,
j nog rijkelük voorzien van alles: een randzoen briefje onder j
mij berustende van de Princes Louisa, hoe veel of er bü r
mijn vertrek nog in ’t schip was, kan zulks aanduyden; j
E evenwel vond men op Batavia goed om nog randsoenen i
j na het esquader toe te zenden; het Mallakkische schip, j
g __daar ik meede na dat eomtoir ben toegezeyld, was daar
{ gedeeltelijk meede belaaden. Nu moet men echter ook in

V
I
, a
l ‘ l