HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 724.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

1
6
j den Kommandant van het leger, troepen, krijgs­ en I
andere materialen over te voeren.
De Nederlandsche Marine daarentegen zou eska­
_ dersgewijs tevens in O. I. aanwezig zijn tot hand-
; having van het Nederlandsch `QOM?J(37‘72€7iZG7ZLcS­cQ€Z{6_Q. ’ i
j Ook wij beamen ten zeerste, dat de Nederlandsche
Marine het Ned. gouvernementsgezag moet blijven ï
. handhaven in onze overzeesche bezittingen, en vooral l
j in O. I., doch vermeenen daarom ten ernstigste te
moeten waarschuwen tegen het opheüen van hare
l taak, om tevens de dienst op kleine vaartuigen over _ i
jl den Indischen Archipel waar te nemen, en wel naar j
j; de verordening gelijk die thans bestaat.
Laat men eens aannemen dat er in O. I. weder E
eene, van de Nederlandsche Marine afgescheiden,
« gewapende Zeemagt geformeerd wierd. Welken rang
; men haar, in betrekking tot de Ned. Marine, ook
j zou willen toekennen, het zon dan toch altijd weder
` eene Koloniale Marine worden. De vaartuigen moe- j
jj ten met geschut gewapend, en dus ook van de
1 noodige artillerie­behoeften voorzien worden. Voor
j het personeel moeten de noodige handwapens aan ­ T
{ boord zijn en dus ook daarvoor de vereischte be- ‘
hoeften, behalve de amunitie. Eenige dier vaartuigen j
lj moeten van stoomvermogen zijn voorzien. Zulke bo-
j dems dienen derhalve ook bevelhebbers met hunne j
adsistenten te hebben, welke niet alleen de noodige
jj bekwaamheden moeten bezitten om met een schip of j
I vaartuig om te gaan, maar ook o1n met het geschut
jj en de handwapenen te agcrcn. Op vaartuigen; met
jl .

l X
[