HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 692.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

G7
_ ,,Generaal als adviseur zoude ter zijde staan."
V Vi/`anneer dus de Gouverneur­Generaal het niet n00-
. _ dig oordeelde, over zaken, het eskader strijders
‘ betreffende, het advies van den Inspecteur te vra-
gen, zoo zouden de voordragten van den Iiomman-
_ deur met den breeden wimpel nopens de evolutiën
en bestemming van zijn onderhebbend eskader aan
‘ den Gouverneur­Generaal gedaan worden, en be-
. velen dienaangaande door den Opperlandvoogd aan
dien Kommandant uitgevaardigd worden, zonder
medewerking van den Schout-bij-Nacht-Inspecteur.
`V En toch zou hem de inspectie van de zeemagt
zijn opgedragen. Hoe ligt kan het gebeuren, dat
deze zich, alhoewel daartoe niet uitgenoodigd, ge-
i drongen voelt, tegen de gedane voordragten of
t uitgevaardigde bevelen op te komen. Vilij zien in
zulk eene verordening de aanleiding van onafzien-
i bare botsingen, misverstand en moeijelijkheden van
' allerlei aard, waarvan de jainmerlijkste gevolgen
voor de kolonie en het moederland zouden te
vreezen zijn.
Q Wij zijn daarom overtuigd, dat het zeer onge-
raden zoude zijn den Vlag­ofücier­inspecteur, het
kommandeinent over de navale inagt in O. I. te
_ ontnemen. Integendeel, men moet hem in die waar-
if? digheid reeds kunnen erkennen aan het voor Batavia
i gestationeerde oorlogssohip, waarop hij, naar zijnen
rang, de vlag aan den voor- of kruis­top heeft ge-
hesehen. Het salut aan die vlag, dagelijks gehoord
· uit het kanon van de ter reede opkomende en af-