HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 740.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

5;
jf
I
P' Y
,,crews of the ships under their orders, .... to in-
,,spect into the state of each ship, etc. And when V
I ,,the other duties of the Fleet will admit of it, the
fl ,,co1nmander in Chief is to visit the ships, and to .
,,enquire into these things hi1nself.” Het is dus
niet deze soort van inspectie, waarvoor hem eene
P speciale commissie behoefde te worden opgedragen, i
zij is aan het kommandement over de navale magt, ·
zi uit den aard der zaak verbonden.
Doch zijne benoeming tot Inspecteur der Marine
heeft blijkbaar betrekking op de onderscheidene
EE Marine-etablissementen, die zich in O. I. bevinden, ·
en die noodzakelijk aan de Superintendentie van `
eene bevoegde autoriteit onderworpen moeten blij-
ven, zoo wel in het belang der kolonie als in dat
gg, van het moederland. Voor een krachtig en ordelijk ä
ii bestuur is de vereeniging van die twee betrekkin-
gen onder dezelfde autoriteit volstrekt noodzake­ ‘
I lijk. Als Inspecteur is aan den Koinmandant der
navale `magt opgedragen, de regeling en het toezigt
over den aanbouw en reparatie van schepen ; het
i kan niet twijfelachtig zijn of hij is tevens verant- il
woordelijk voor het behoorlijk bezet houden en de
jl dienstregeling der buitenstations, enz.
Nu stelt men voor, die twee betrekkingen van
elkander af te scheiden en te bepalen, dat de Kom- I
mandant met den breeden wimpel over de Neder-
landsche zeemagt de bevelen zoude ontvangen, zon-
der tusschenkomst van den Schont-bij­Nacht­Inspec-
j teur, terwijl deze, ,,zoo noodig, den Gouverneur-
l
il