HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 67

JPEG (Deze pagina), 723.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

i
I cs
‘ A dat er in -Nederlandsch O. I. zal resideren een
kommandant over Z. M. zeemagt, tevens inspec-
teur der marine. VVij kunnen bezwaarlijk geloo-
ven,‘ dat de bedoeling van deze bepaling zoude
I i zijn, om aan zoodanig benoemd Vlag­officier de
A , speciale commissie van Inspecteur op te dragen,
I ten einde hem geregtigd te doen zijn, de Neder-
I I I landsche scheepsmagt, die hij kommandeert, tevens
L te inspecteren. Dat regt is immers, zonder eenige
_ speciale opdragt, aan de betrekking van Kommen-
I dant eener navale magt verbonden? Is het zelfs
‘ niet de pligt van elken vlootvoogd, de schepen en
I vaartuigen, onder zijn bevel, te inspecteren, en is
A hij niet bevoegd, dit te doen zoo dikwijls hij zulks
geraden acht? Men zie slechts art. 20, 21, enz.
. van de algemeene bepaling voor een’ Vlag- of
E Hoofd­officier, belast met het bevel over meerdere
i _ _ van Z. M. schepen of vaartuigen van oorlog, goed-
gekeurd bij Koninklijk besluit van 28 December
; 1847. Vreemd klinkt dus het beweren, dat ,,het
,,een oneigenlijke toestand is om te inspecteren,
,,wat men zelve kommandeert of beheert.” Zoover
ons bekend is, wordt bij de Marine algemeen, en
juist bij die der groote zeemogendheden, het in- I
I rg specteren eigenaardig tot de pligten van elk be- j
velhebber gerekend. In de Engelsche ,,Regulations i
,.nd Instructions for Flag­Ofücers,” vindt men aan
I den ,,CO1I1H1EL11(`IBF in Chief" opzettelijk voorgeschre-
ven, art. VIII: ,,He is to direct the Commanders of
nsquadrons and Divisions to muster frequently the
. 5 ‘