HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 697.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

5 i
,·‘ ll t
wanneer zg, ook door den handel niet andere vol-
ken, in bloei toenemen.
‘¥ ä .. . ,
Onze Zeemagt zal, zoo wg hopen, niet moer,
' jl zoo als in vroeger tgd, behoeven te waken tegen j
l _; den handel van andere volken; maar integendeel W
E dien handel, even als dien van Nederland, besoher- i
men, en toch zal deze zich onberekenbaar meer
lg kunnen uitbreiden, dan dit bij het stelsel van uit- Y ~
sluiting mogelijk was.
Naarmate wi` de rust en orde in alle onze be-
lg, .
zittingen, en de veiligheid in den geheelen Archi- l
§ pel beter handhaven, kunnen wg ons eigen belang
het best bevorderen, en de vreemden zullen te-
lï- vreden zi`11 de voordeelen van onze koloniën te ·
X. M >
kunnen deelen, zonder ons het bestuur te benij­
den waarvan zi` zelven den weldadi en invloed .
E ,
zullen ondervinden. Q
ï ïï
E i . ‘
Uit ons vroeger betoog zal het voor velen reeds 1.
. l. X 0 0 _
e . duidelik zin dat wi` ons niet kunnen vereeni en
, i ’ J i
·. ll met het gevoelen, dat het noodzakelijk zoude zijn, A
P ­ ­
g, het komniandement over het Mar1ne­wezen in O. I. ‘
vl te verdeelen tusschen een’ Ins ecteur, Vlä9`­Of1f`lClGl`
l O ’ E
. en een kommandant over de Nederlandsche zee- Qi
jg magt, kommandeur met den breeden wimpel. Vl/Tij
V, zien in dusdanioe or anisatie zulke ernsti e bezwa­
L $.;3­ D =
ren , dat wg ons gedrongen gevoelen er opzette­
lijk op te wijzen.
Bi de tegenwoordi ‘e verordenin¤· is bevaald, F
j a zo g
j ï E
liji 5
Ni zz;
`<ëï.ï