HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 754.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l' z
lg i

’,
‘> t G2
zt middel, om dit te voorkomen, is de aanleiding tot
afgunst te doen vervallen. Die aanleiding bestaat
in de meening, dat Nederland de vreemden zoude i
pogen te berooven van het genot der voordeelen, ná
die de uitgestrekte koloniën in den Indisohen Ar- ._
`· chipel aanbieden. Dat deed inderdaad de O. I.
compagnie; zij wendde alle middelen aan, om zieh
j den `alleenhandel toe te eigenen. Dat deden even- ·_
eens de andere Staten die Koloniën bezaten. Doch
elkeen weet, dat dit stelsel volkomen is vaarwel Q
gezegd, en dat algemeen erkend wordt, dat het
belang van de koloniën en van het moederland
j medebrengt de vreemden niet uit te sluiten. zijn ·
= dus in de gelegenheid, om de oorzaak der afgunst
j weg te nemen. Men geve vrijheid van handel over A
t den geheelen Archipel; men schaffe de differen­
ij tiële regten af. Wij weten het, dat wij hier op Z
i een terrein komen, waarop velen geen voet zouden
i willen teruggaan; hun beweren, dat onze fabrieken
‘ de mededinging met de Engelsche niet kunnen vol- -
, houden, is ons bekend; doch wij denken niet zoo
(A 'I ongunstig over den toestand, waarin zich onze
i landgenooten ten opzigte der nijverheid bevinden,
äkl T wanneer zij maar van de gelegenheden en van hunne
5. krachten willen gebruik maken. En omgekeerd
vermeenen wij, dat zij onvoorzigtig handelen, wan- ii
neer zij hunne winsten van bescherming door dif­
ferentiële regten of andere afwering van vreemde v
{ mededinging verwachten. Men moge het gelooven A
j of niet, binnen kort zal 1nen vrijen handel moeten
lf
jï v 5
ii? ` tl
ia ·
·`* V g I-!