HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 719.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

61
mh door zeer aanzienlijke kosten overwonnen te kun-
hu j nen worden, dan rijst bij ons de vraag op, of het
{mé gevaar, dat te eeniger tijd eene vreemde 1nogend­
ige j heid onze OOSl3-Il1Cl1Sçl1€ bezittingen ons afhandig
ma j zou willen maken, niet door andere Jen gewis min-
zvat der kostbare opolferingen, zoo al niet ten eenen-
DG _ male opgeheven, dan tocli minder verontrustend,
For- zoude worden. Dat door ons niets behoort ver-
mg ä zuimd te worden., om "tegen elken aanval, ook
let; van een overmagtigen vijand, den hardnekkigsten
van tegenstand te kunnen bieden, spreekt van zelf.
LM, Maar het zou onverstandig. zijn-, ons voor te·st·el­
SIG- j len, dat wij enkel door uitbreiding van militaire
md à magt het behoud onzer koloniën zouden kunnen
me A waarborgen. Als wij de politieke verhouding der
._ Staten over de beschaafde wereld nagaan, dan is
lu . het niet waarschijnlijk, dat, zoo ligt als dit vroe-
mij ger het geval. was, oorlogen zullen ondernomen
em. worden, en bijzonder niet van groote tegen kleine
liki Staten , mits. de laatsten alle aanleiding daartoe met
çbij beleid vermijden. ,,Maar, zal men zeggen, ,,de wel-
mn vaart, die wij door onze O. I. bezittingen verkrij-
6g- · gen. en de vooruitgang dier koloniën kunnen zoo-
lgh danigjde afgunst bij andere mogendheden opwekken, I
hm dat moedwillig eeirvoorwenclsel zouden kunnen
van aangrijpen, om ons die bezittingen te betwisten?
Het VVelnu, laat ons op dat gevaar bedacht zijn en
§ zoo mogelijk vóórkomen, dat wij te eeniger tijd zou-
ma den kunnen genoodzaakt worden ons met eene veel
mu ~ magtiger mogendheid te moeten meten. Het beste l l
` ä

t
x _ ·
T