HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 700.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l
l
u
l
E
l ,
t onzekere of dat plan tot uitvoe1·ing is gekomen , doch
= zoo ja, dan betwijfelen wij, of het wel in die mate
aan de verwachting zal voldoen als men zich heeft
voorgesteld, ingeval zulks ooit vereisoht mogt worden.
i Wij willen hier niet spreken van de middelen , welke
.. eene vijandelijke zeemogendheid van den lm rang
bezit, om die blokhuizen, één voor één, van den
minst weerbaren kant beginnende, te vernielen;
maar wijzen slechts op de gesteldheid van de eilanden
j zelve, die allen open liggen voor den alledaagsohen
lj zeewind, met zijne op den duur onverdraaglijk op-
droogende en verhittende kracht, zonder eenige
schaduw, dan van enkele klapperboonien, en zon-
j der verkoelend drinkwater , waarvan geene dier eilan-
den is voorzien. Zal de bezetting, des nachts op- i
gesloten in die blokhuizen, voor eenigen duur tegen
` die ongemakken bestand zijn? Wij gelooven even-
min, en in die gesteldheid nog minder, dan zij
l dit immer geweest is op het eiland Onrust. Dewijl
j toch alle levensbehoeften en verkwikkingen voor de
j bezetting door toevoer van den vasten wal moeten
worden aangebragt, is het te begrijpen, dat al lig-
telijk eene sohaarsehte kan plaats hebben, welke
even zoo nadeelig op de gezondheid als op het 1no-
` reel kan werken. Men ziet daardoor dan welligt
i diezelfde treurige resultaten te gemoet, als men bij
het bevolken van de Jfamlvs-baai heeft ondervonden.
Aldus bestaat er, naar onze beschouwing, op het
eiland Java geene gelegenheid voor het daarstellen
eener Refugehaven, dan op de Zuidkust. Reeds se- ,
l
l
ä
~