HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 745.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

W . .... D . j .
E j
i ‘ 5
t !
Q. = wijl die toch altijd eenc genoegzame beschutting voor
j den, soms krachtigen, west-mousson zal dienen te
hebben. De uitwateringen van de rivieren zijn tot
het daarstellen van dergelijke beschutting niet ge-
schikt. Wij hebben daartoe slechts te wijzen op de i
j verbeteringen, die men aan de rivier van Batavia .
heeft willen aanbrengen. Millioenen guldens heeft
j men te koste gelegd om de belemmering van eene
Q daarvoor gelegene baar (bank) te overwinnen. Die
rivier is thans afgesloten, en de stroom en uitwate­ j
ring naar den kant van zi/azléè geleid. Ook dit be- it
j antwoordt zeer weinig aan de verwachting om eene
i 1net de west­mousson meer veilige inkomst voor
vaartuigen te zullen erlangen. Gedurende het hartje
. van de west­1nousson heeft Japan) alleen eene bogt,
. waarachter slechts kleine vaartuigen beschut kun-
i ‘ Z nen liggen. Die bogt nu verder tot eene haven ‘
L _ te maken, zou voorzeker met groote kosten ge-
K paard gaan, en mogelijk dan nog slechts zeer on- i
­ volledig kunnen geschieden. _ j
Een denkbeeld van den Admiraal VAN DEN BOSCH,
_ iz _ gelijksoortig aan dat van het afsluiten van de bogt jr
_ van Bmzmm, heeft nog al bijval gevonden, namelijk,
om de eilanden, voor Batavia gelegen, van blokhuizen
te voorzien en die met zwaar geschut te wapenen, in `
[ dier voege, dat daardoor eene kom geformeerd werd,
ij waarin oorlogs- en koopvaardijschepen konden ver-
blijven en door het geschut van die blokhuizen van
Tj alle kanten tegen eenen vijandelijken aanval of in-
{ NV dringing veilig en verdedigd liggen. VVij zijn in het

B §· ï B i `
V? T