HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 733.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

. ig
‘ j st `
. "
renswaardig, dat men genoodzaakt is geweest daar-
1 van af te zien.
F Overigens getuigen de werken, welke er tijdens j
ix het bestuur van den Maarschalk DAENDELS op Java Q
zijn tot stand gebragt, van diens juisten blik, be- p
I kwaamheid en doorzettenden wil. Doch het schijnt,
dat geen der kundige officieren van de Genie of -
jië Marine van dien opperlandvoogd, hein een uit-
voerbaar plan heeft kunnen voorleggen tot het
I ” daarstellen van eene Refuge­haven op de noord- j
F kust van Java. Zelfs het denkbeeld, om de bogt t i
i van Bcmmm voor de invaart van vijandelijke vaar-
J tuigen af te sluiten, is wel voor een oogenblik
V geopperd geweest, doch het plan is dadelijk weder
j verworpen, aangezien de werken daartoe onuit­
_ voerbaar werden geacht. Immers had men eene aan-
i eenschakeling van fortificatiën moeten daarstellen,
ï aanvangende bij den hoek van Bmzmm, over de
p eilanden P0cZ0 Pazymzg, groot en klein Poelo Jhzly, r
en op het rif van ])07`ZZ‘jC£72_Q, welke fortiiicatiën niet
J alleen de sterkte moesten bezitten om den vijand
{ den toegang tot de reede van Bcmzzfam te beletten, -
E maar zij moesten ook elk op zich zelve bestand zijn
om een’ aanval of overrompeling van de zeezijde te
kunnen afvveren. Men heeft zich eindelijk moeten
ii bepalen om de reede van Soumöagja aan den noord-
nl p kant voor den toegang van eene vijandelijke vloot af
jj te sluiten, waartoe is aangelegd geworden het fort,
`{ tocnmaals genaamd Lodewäá, thans bekend onder
i i' den naam van fort Efprms, gelegen over de ri-
« L
i à
t .
ij; t
wl i
,
` J _ , __, ,_,,_, _,___ __,, __ Y, , W