HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 662.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

t

t
Mann hadden zien komen, omdat, zoo als zij zich
t nitdrukten: ,,de Compagnie thans het voornemen
ä ,,scheen te hebben, zich in hun laiid te vestigen?
j
Het aanleggen van Refugió-havens is een onder-
t werp, waarop de aandacht der O. I. regering
j reeds vroeger gevestigd is geweest.
i De Maarsclialk niinNnnLs heeft in zijn tijd eene
j commissie, waarbij zich kundige officieren van de
j . Genie en Marine bevonden, belast daartoe de ge-
steldheid der noordknst van Java te onderzoeken. Die
commissie is verder belast geweest om de ]L[m·0ks­
_ baai op te nemen en, zoo mogelijk, tot eene mari-
time­haven in te rigten. Men begon met de daar om-
i heengelegene bosschen te vellen, hopende daardoor
1 den schadelijken invloed der lucht op de gezondheid
E der bewoners weg te nemen; doch het bleek spoe-
E dig, dat het omliggende gebergte met eene dikke,
i als het ware ondoordringbare begroeijing van hoog
, en laag geboomte bezet was, zoodat de uitwase-
ming van doodelijke dampen zich zoo zeer op het
personeel der commissie en op de nieuwe bewo-
­. ners deed gevoelen, dat genoegzaam alle daarvan
het slagtoffer werden en slechts enkelen, door den
wijk naar elders te nemen, het ontkwamen. Later
heeft men, bij het nemen van alle mogelijke ge-
- zondheidsmaatregelen, andermaal beproefd de om-
streken van de Mm·0Z·.s·-baai voor bewoning geschikt
te maken; doch de uitkomsten waren zoo betreu-
l