HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 699.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l
l
l
f ix
a l
j heelen Archipel verspreid en ook op kleine vaar- j
tuigen aanwezig zijn. Van die mannen, welke l
allen tot den beschaafden stand beliooren, kan
. Q _
'V mon verwachten, dat hun gevoel van regt en bil-
QV lijkheid hen zal terughouden om daden te plegen, r
j ja zelfs toe te laten, die de eer van een’ officier
x X
OI1W£l£Ll'(llg zijn.
jl. Voor het overige moeten wij hopen, dat de «
I tuclitiging, welke wij gedrongen zijn die zeeroovers
9 te doen ondergaan, hen ten laatste zal doen ge- «
I voelen, dat zij niet dit bedrijf niet zoo gemakke~ l
lijk tot welvaart kunnen geraken als door nuttigen l A
arbeid en nijverheid, en dat door die 0ndervin­ l
ding een zucht tot beschaving bij hen zal aange-
wakkerd worden, waartoe van de andere zijde door j
hot Nederlandsche bestuur geene aanvvendbare mid- 2
I delen behooren onbeproefd te worden gelaten. .
I In het belangrijk verslag van J. N. vosMAnn, opge- r
maakt in 1835 1), zien wij reeds eenen aanvankelijk
· goeden uitslag van zulke pogingen om de bevolking 5
Q l van de Kindari-baai door landbouw en handel van
· den zeeroof af te brengen. De van de boorden l
dier baai verdrevene Oran<r­Bad`os waren al dade­ E
1 D F
lijk geneigd zich tot zoodanig eerlijk bedrijf en ‘
bestaan aldaar te liereenigen, indien zij daartoe l
door eene toereikende bescherming in staat gesteld
‘ werden; waarom zij met blijdschap den Heer vos-
. ­­-­­­-­­
` 1) Te vinden in de Verhcmdelingen van het Bamviaasch Genoot-
j schap, Dl. XVII.
é
l ‘

L
i ·=3 .
ets); .
;‘l‘ '
` A _ LM Y_ Y ,