HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 752.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

e
,2
l li
w l
` #18
. de vischvangst, voor het meerendeel van zeeroof,
j zoodat het zich wel laat- denken, dat de Soolo- s
eilanders, wanneer zij zonder bescherming gelaten
~ .
werden, weldra weder van hunne eigendommen, ;
V door nijverheid verkregen, beroofd zouden worden,
j en ten laatste, om in hunne noodwendige behoeften
te kunnen voorzien, zelven het bedrijf van zeeroof
jl weder zouden opvatten. Daarom dient men wel l
_ te weten, alvorens die eilanden aan het souvereine I
I <>·eza¤· van Nederland te onderwer en, of men hun -
2 D ZJ
op den duur de noodige bescherming zal kunnen
verleenen. VVij betwijfelen dit zeer, wanneer wij _ ­
de kostbare recrutering, ten behoeve van het Oost-
Indische leger, gadeslaan, alsmede de maatregelen
j om vreemdelingen aan te nemen -- waartoe men ‘
gedrongen is geweest, om die aanwerving te be- .
vorderen, -- terwijl nogtans het Indische leger niet
; op zoodanigen voet van sterkte is gebragt, dat men,
- » behalve het bezetten der hoofdbezittingen, ook mili­
i l taire magt verleenen kan aan de verschillende gewes­ _ Z
A. ten die het souverein gezag van Nederland erkennen.
_ A Wlat het afweren van zeerooverijen betreft, zulks ;
a, ' zal, naar ons gevoelen, op den duur beter kun-
nen geschieden door kleinere oorlogsvaartuigen dan
l door een eskader stri`ders, waar het zich ook in
den Archipel mag bevinden. De kleine vaartu1­
gen liggen zoowel geposteerd voor de hoofd- als
2 onderstations, varen vandaar en elders gedurig i
ly heen en weder, en kunnen alzoo ook eerder de
l j zeeroovers in hunne vaarten ontmoeten en hunne.
; J?
j ä
l'_ï
x“~,;, - .