HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 733.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

‘ te
;% waardoor eene omslagtigheid en tijdsverloop kan
O1ltSiZ£lä,l], WEtäll'«‘1€t1”1 HIGH SOIIJS gGG1] GIHLIG zal ZICH.
E Welk een belemmering voor de handhaving van rust
`E ­; en orde! YVaarlijk , dit is de wijze niet, om het gon-
ji VG.l`1lG11”l€l]lZS­g€‘Z2lg ClLIl11`Z&f:llI1 V€I'ZGi{€I'd te hOLldGl].
Eenigen zijn van meening, dat een in den O. I. Q
li ïïi Archipel rondkruisend eskader, beter dan tot heden
jl ll geschied is, de zeerooverijen zal kunnen weren, of
;_ mogelijk wel voor goed daaraan een einde maken.
I Tot dit laatste stelt men voor het ten onderbren-
j gen der Soolo­eilanden. Dit nu, kan voorzeker
niet beter ten uitvoer gebragt Worden, dan door
een eskader strijders. Stellen wij ons voor, dat 2
die eilanden onderworpen vvaren, dat de Inboor­ Q
»’ lingen het souvereine gezag van Nederland erken-
ig den en zich als het ware met lijf en ziel daar-
aan cijnsbaar hadden gesteld, - dan toch zou het
t eskader, voor dat het die eilanden verliet, daarop
eene bezetting moeten achter laten, om de bewoners
j tot steun en hulp te kunnen dienen tegen hunne F
` naburen, opdat zij, nu eenmaal vreedzaam en orde-
i lijk, hun middel va11 bestaan in handel en zeevaart
zoekende, niet zelven aan plundering en moord zou-
den blootgesteld kunnen worden. Die bezetting zal
‘. men dan ook wel voltallig dienen te houden ; want
Q y is men daarin nalatig en wordt die eindelijk, gelijk
‘ zulks op andere eilanden in den O. I. Archipel
heeft plaats gehad, tot niets gereduceerd, hetzij i
‘ door sterfte of door evacuatie, dan zal het met de j
I Z bewoners van de Soolo­eilandcn gaan even als zulks
jjjjjj _, ~