HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 694.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

j 46
gelijk zulks het geval is geweest, onvoorziens door
een overmoedig getal van Aácëinezcn aangevallen , mo-
gelijk overompeld; of wel daar ter hoogte wordt het
, gouvernements­gezag zoodanig bedreigd, dat het
. ·eskader onmiddelijk ter hulp verlangd wordt. -­
i Doch dat eskader, naar zijne dienst­verordening va-
l rende over den geheelen uitgebreiden Archipel,
l bevindt zich in dien oogenblik b. v. in de zooge­
naamde Groote-Oost. Men kan ter westkust van
Sumatra niet weten, of het aldaar benoorden of be-
* zuiden de linie kruisende is; ook kan het zich wel
` onder Nieuw-Guinea bevinden. Hoe zal het dan
kondsehap kunnen erlangen van gebeurtenissen, die,
verre verwijderd, spoedige hulp vereischen? Men
j zal zekerlijk van het station dadelijk eene stoomboot
afzenden om het eskader op te zoeken, ­- er moe-
ten dus daarvoor ten allen tijde en, op alle stations,
stoomvaartuigen aanwezig zijn, natuurlijk behoorende
tot de koloniale dienst, -­ doeh zal de komman­
’ derende officier van het eskader bereid zijn, om
I i dadelijk, op aanvraag van ieder officier van de In-
~ dische Marine, resident, onder­resident of posthou­
der, met zijn onderhebbend smaldeel ter hulp te
snellen? Wij gelooven dat hij, als kommandeur van
den breeden wimpel, doorgaans tot het verrigten
van zulke bewegingen, de bevelen van het opperbe-
stuur van Indië zal afwachten. Aldus moeten dan
zoodanige aanvragen om adsistentie eerst naar Java
worden overgebragt, en van Batavia de bevelen tot
uitvoering dier operatiën uitgevaardigd worden,