HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 654.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

43
' het eiland Timor; `op Muntok, Rhio en Padang
zal men slagtvee kunnen aanwezig vinden voor de
dagelijksche behoeften van één oorlogsseliip; doch
_ in de behoeften der bemanningen van een es-
kader kunnen die plaatsen zelden, welligt nim-
_ l mer, in eens voorzien. Even zoo is het gesteld
met de verversching van groenten en vruchten.
= 4, VVanneer men dus de equipaadjen van die strijders
, de gewone verversehingen moet laten ontberen, zal
daarvan niet het gevolg kunnen zijn, dat zij eer-
_ der door ziekten aangetast worden, dan de beman-
ningen van kleinere vaartuigen, die, minder diep
gaande, zich dagelijks bevinden aan de stranden,
' in de kreeken en op de rivieren? --- wel is waar
in eene meer afmattende dienst, doch in de nabij-
heid van Campongs, van welke zij gemakkelijk slagt­
vee, doch vooral pluimvee, groenten en vruchten,
· I kunnen erlangen.
Doch wanneer ook al deze bezwaren konden
uit den weg geruimd worden, en de groote uit-
·‘ ‘ gaven niet behoefde terug te houden van het uit-
· -; rusten en bij voortduring in de vaart brengen van
een eskader, dat den Indisehen Archipel in alle rig-
, tingen doorkruistte, dan nog rijst bij ons eene veel
· ernstiger bedenking tegen het zamengesteld blijven
van een aantal mm of wm strijders, eskadersgewijs
onder bevel van een’ kommandeur van den bree-
den wimpel.
Zullen , namelijk, die stations, als waarvan hier op
i bladz. 33 gesproken is, zonder eenige navale sur-
E4