HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 739.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

{ ­L:Z
logsbodems van stoomvermogen voorzien zijn, zal
men die behoefte aan hulpwerkplaatsen op meer
A dan eene der hoofdstations ondervinden, wil men
l ï de dienst in de wateren van den Archipel niet aan
li langdurige belemmeringen blootgesteld zien. Men
, kan dus nagaan welke werkzaamheden zulke hulp- . A
ij = werkplaatsen te wachten hebben, wanneer er, be- §
j { halve de vaart van de Indische Marine langs kus- ‘ I
j ten, stranden en op rivieren , ook steeds een eskader .
V A strijders, alle met hulp­stoomvermogen voorzien, in
* den Archipel rondkruist. Aan het hoofd van die _
· hulpwerkplaatsen zullen toch wel kundige meesters
lj smeden moeten staan, die bekwame kneehts onder
{ zich moeten hebben. Rekent men nu de kosten '
‘l tot oprigting en onderhoud van zulke hulpwerk­
je plaatsen, den gestadigen aanvoer van materialen tot
het doen van de noodige herstellingen, het perso-
‘ neel, daaraan verbonden, ­~ op welke ontzagehelijke - ,
l sommen gelds zal dit alles dan te staan komen, en
A wel voor uitgaven, die jaarlijks terugkeeren!
ik En hiermede zijn nog niet alle bezwaren opgesomd. ·‘ ‘
, lj Het is genoeg bekend hoe schraal de bevolkingen i ·;
li ‘ van den Indisehen Archipel over het geheel van
j, levensmiddelen zijn voorzien._ Bij eenigen hunner _
kan men verversehingen, ja, soms voor de beman- ·
i ning van één enkel schip, erlangen, maar voor een
' ' eskader van groote oorlogsschepen zal men, zelfs op
ri de hoofdplaatsen, schaars genoegzame verversehing
verkrijgbaar vinden. Amboina en Makasser ontvan-
j gen den toevoer van dagelijks bcnoodigd slagtvee van i
E
l li c
.""`äL`&