HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 671.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

41. ·
v zullen die gevaren altijd vermeden kunnen worden? i
lVie bekend is met den Oost-Indischen Archipel, zal
weten, hoe men daarenboven te letten heeft op den
loop der stroomen in de nabijheid van reeven en klip-
pen. Het gevolg daarvan kan zijn, dat er te eeniger
_ tijd van die kostbare strijders verloren gaan of ge-
f · drongen worden eene haven te zoeken, uit hoofde
. van bekomen schade, die niet dan door eene kapi-
· tale en zeer kostbare vertimmering hersteld kan wor-
f den. Men zal welligt aanvoeren, dat stoomschepen
middelen bezitten om zich voor vele gevaren te vrij-
waren, die aan zeilschepen geheel ontbreken, zij
behoeven niet, zoo als de laatsten, tegen de mous-
§ sons op te werken; zij bezigen daartoe hun stoomver­
mogen. Doch behalve de slijtagie, welke de machi-
nen daardoor ondergaan, leert de ondervinding,
` hoe menigmalen daaraan defecten ontstaan. Rekent
Q ` men hierbij de brandstoffen, welke een aldus gesta-
dig rondstoomend eskader van strijders benoodigd
zal hebben, dan zullen er groote sommen gelds
vereischt worden om in dit alles bij voortduring
" te kunnen voorzien.
Nu bijna achttien jaren geleden, toen de stoom-
vaartdienst in Nederlandsch Oost-Indië nog slechts
uit eenige weinige schepen bestond, gevoelde men
op Padang reeds behoefte aan eene hulpwerkplaats,
in welke de aan de stoommachinen ontstane kleine
gebreken, die echter aan boord van het schip zelve
niet hersteld konden worden, de noodige repara-
tiën konden ondergaan. Thans, nu bijna alle oor-
` äë