HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 702.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

I 4·U
vermogen en wapening te voorzien. Voor het overige
moet 111611 blijven voortgaan die bodems te onder-
houden, welke te eeniger tijd voor de dienst bruik-
Y baar kunnen zijn, of ook wel naar de nieuwe orde
ii van het zeewezen verandering doen ondergaan, als
j de geldelijke uitgaven, daarvoor benoodigd, zulks _
jg raadzaam doen achten. T ·
[ ’ Op die wijze moeten wij trachten in het bezit _
j 1 te komen van vele goede en voldoende bruikbare ·
{ oorlogsseliepen en kleinere oorlogsvaartuigen. De f
{ eerste kunnen dan, wanneer de omstandigheden
zulks te eeniger tijd mogten mede brengen, eska­ V
' dersgewijs als strijders dienst doen. Doch wij zouden
. niet durven aanraden, om die strijders eskaders- g
i gewijs in den Oost­Indisel1en Archipel te doen 1'O11Cl­
_ varen. Het valt niet te betwijfelen of zoodanig rond-
varen zou leerrijk zijn voor de officieren en scheeps­ `
‘ A equipaadjen ; men kon zich oefenen in_het doen van l
manoeuvres. De verwisseling van de moussons, met
derzelver veranderlijke winden en ongestadig weder
A leveren veelvuldig gelegenheden op, om zeemans-
oordeel op te doen. ­ Het varen tusschen de "
eilanden, nu eens zeilende met-, dan weder op-
‘i werkende tegen den mousson, dat alles kunnen les-
§ sen van voorzigtigheid, opmerkzaamheid en kordaat-
l heid van handelen voor den navigateur opleveren,
il omdat het varen door den Indischen Archipel vele
gevaren voor het behoud van het schip doet ontstaan,
die nimmer veronachtzaamd mogen worden en voor
j welke men zich in tijds moet weten te hoeden. Maar
j il `
ii ll .
{ .
i
l
i