HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 710.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

, 39
beidsloon , dat steeds hooger verleend moet worden.
Een zeilfregat van 52 stukken gesehut, gewoonlijk
a . lang 172 Eng. voeten, werd gerekend een’ scheeps-
· b' _ inhoud te bevatten van 730 tot 740 lasten. Een
­ _ , stoom·fregat 1net een gelijk getal stukken van het­
. . zelfde kaliber gewapend zal nagenoeg een vierde
· meer lengte moeten hebben, en, naar onze gissing,
_ 1 ook een meerderen seheepsinhoud van tusschen
_ een derde en een vierde, tot plaatsing van de machine
‘ met toebehooren en berging van steenkolen. Hier-
_ door wordt de bouw van den romp van een fregat
van 52 stukken kanon, dat met stoomverinogen zal
voorzien worden, aanmerkelijk kostbaarder dan die
· van een zeilfregat, met een gelijk getal stukken ge-
. sehut gewapend. Wanneer men nu daarbij rekent
_ de kosten van de stoommaehine, de schroef tot
voortstuwing, de brandstoffen, het personeel van
` maehinisten, stokers enz., kortom al wat er meer-
der vereiseht en meerder toegevoegd moet wor-
den aan een stoo1n­fregat boven een zeil­fregat van
j gelijke bewapening, zal men kunnen nagaan, welke
aanzienlijke kapitalen er vereiseht worden om een
groot getal van dusdanige stoomfregatten, als strij-
ders gewapend en bemand, in zee te brengen.
Dat men evenwel in het verbeteren onzer zeemagt
met den tijd moet medegaan , beamen wij ten volle;
en zulks kan, naar ons gevoelen, geschieden op de
minst bezwarende wijze, door nieuw te bouwen oor-
logsbodems naar de laatste proefondervindelijk ge-
bleken verbeteringen te construeren en van stoom-
2
I
i