HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 720.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

ssss
j_ SS ‘
. inrigting in dezelve aan te wijzen, die tevens uit-
; voerbaar was.
` ‘ Men verlangt een aantal fregatten als gelijke strij- .
i ders in zee te kunnen brengen, alle naar de laatst i ‘ _
’ j verbeterde orde gebouwd, gewapend en met stoom- A ,
L vermogen voorzien. Zoodanig eene zeemagt, be- _ .
jg fp weert men, zal stelselmatig zijn. Om echter dat ·
j ideaal van stelselmatigheid verwezenlijkt te kunnen I 3
j zien, worden daartoe ook de middelen vereiseht.
l Als 1nen het budget voor onze Marine in gedachte i ·
j tk houdt en tevens de sommen gelds gade slaat, die _
vereisoht worden om slechts één enkel fregat, ge-
; lijk aan de Acizzzimal Everism, in zee te brengen,
dan zal men begrijpen, wat een eskader, uit fregat- -
. g ten bestaande van gelijken bouw, gelijke wapening, ,
j gelijke bemanning en van gelijke paardenkraeht in _
_ stoomvermogen voorzien, zal moeten kosten, en als
g men daarbij in aanmerking neemt de geldelijke be- ‘
zwaren in O. I., tot onderhoud en herstelling van
. __ onze aldaar aanwezige navale magt, dan moeten wij
· ip ons gezegde herhalen: ,,wij weten aan de bestaande j
, ,,orde van stelselmatigheid, althans vooreerst, geene
' ,,betere inrigting aan te wijzen, die tevens uitvoer-
lj ,,baar is.”
Men verlangt, dat het budget verhoogd zal wor-
den, doeh tot welke hoogte zal het moeten komen,
A om het stelselmatige, dat men bij de Marine­inrig­
j ting beoogt, tot stand te zien gebragt? Men neme
- in aanmerking de duurte en steeds stijgende prijzen
lj van vele bouw- en uitrusting­materialen, en het ar-
° l E
e
{ ; *
[