HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 736.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

< · .... · « J .-ra.; _,P __
M . l
l ze
Naar de voorstelling van sommigen omtrent denI I _
staat eener vloot, zoo als die voor Nederland behoort j
te zijn, zou aan onze tegenwoordige zeemagt steeds l
jg het stelselmatige ontbreken.
i Laat ons onderstellen, dat hun denkbeeld ten _
v V opzigte van eene meer stelselmatig ingerigte vloot
ll aangenomen, en daarnaar eene geheel nieuwe zee-
l magt geformeerd werd. Die nieuwe formatie zou a ~
l r dan welligt voor het oogenblik een volkomen stelsel
l opleveren; maar zou die toestand van langen duur
l kunnen zijn? Wij gelooven dit evenmin bij de
Nederlandsche Marine, als zulks plaats heeft bij i
j die der groote zeemogendheden. Immers, die groote _, P
I zeemogendheden zijn dikwijls verpligt in de orden- i
nantiën van bouw, wapening, uitrusting en beweeg- J · `
L krachten hunner oorlogsschepen belangrijke veran­ .
. Y deringen daar te stellen, om niet bij huns gelijken
4 ten achter te blijven in de toepassing van nieuw r
ç uitgevonden verbeteringen, waaruit reeds blijkt,
r dat het stelselmatige hunner zeemagt nog al aan uit-
zonderingen onderhevig is, gelijk de geschiedenis _ .
; daarvan kan getuigen. Hoewel zij alle nieuw uitge- ­
vondene verbeteringen voor het krijgswezen ter zee
zooveel mogelijk in toepassing brengen, wordt daarom
j toch bij hen het materieel van ouderen stijl niet
« dadelijk afgekeurd. Men ziet bij hen linieschepen,
_ fregatten en kleinere vaartuigen van verschillende
I constructiën, op verschillende wijze gewapend en
E p` in verschillende mate met stoomvermogen voorzien. `
jj i Ook ziet men nog de vroegere, de sgmzovzs en de
j l
l
E
ll
zj Y
l al