HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 654.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

:55
den oorlogsbodein, zullen er een aangename dienst-
pligt in vinden, om met een als ’t ware opgepropt
personeel van militairen, of eene belemmerende la-
· ding van materieel, rond te varen; doch de loop van
den oorlog of andere gewigtige staatsaangelegenhe-
{ den kunnen mede brengen, dat zoodanige transport-
j’ diensten, zelfs à tort et a travers, van de oorlogs-
" schepen gevorderd moeten worden; het suoeès van
krijgs­operatiën kan afhangen van op die wijze in
hetzelfde oogenblik aangevoerde zee- en landmagt.
Wij hebben daarvan nog menig voorbeeld aan-
getroffen gedurende den laatsten oorlog van de ver-
eenigde Fransche en Engelsohe magten tegen Rusland
en de thans gevoerd wordende oorlogen in China,
Coohin-ohina en Bengalen. VVij willen daarom niet af-
1 keuren, dat er transportsohepen, inet stoomvermogen
voorzien, in O. I. worden aangebouwd; doch wij vree-
K zen, dat de kosten tot onderhoud dier bodems op
den duur te bezwarend voor het Indische gouverne-
_ ment geoordeeld zullen worden. Doorgaans liggen
_ er op meer dan ééne plaats in O. I. koopvaarders,
· met groote seheepsruimten, langen tijd op retour-
ladingen te wachten, en zijn daarom bereid hunne
bodems, soms tegen eene matige bevraehting, aan
te bieden. Daarvan zal men, als naar ouder ge-
woonte, bij voorkeur gebruik maken, en daarmede
zal welligt ook ten laatste de behoefte aan Rijks-
transportscliepen vervallen.
2*