HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 708.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

,_,_
i 32
daaraan vreemd moge zijn, zal zich al dadelijk in
zijne borst verheffen bij het bedrijven van gemeen-
schappelijke daden, als welke wij bedoelden. Juist
j in de Koloniën, met in Europa, is het veld voor ‘
onze Marine, om te handelen en de dankbaarheid
> van landgenooten te verwerven voor groote bewe-
; zene diensten. Daardoor zal echte kameraadschap
gekweekt worden; waar niet te handelen valt, zou
men ze te vergeefs zoeken.
Om niet verkeerd verstaan te worden, moeten wij
nog het volgende herinneren: De Gouverneurs van
de drie onder­gouvernementen en de Residenten
van onderscheidene districten, gelegen aan zee,
hebben gewoonlijk een civiel gewapend vaartuig
(schoener) en eenige gewapende kruispraauwen ter
hunner beschikking; de laatsten door een’ inland­ _
sehen mandore of jurinordie gekommandeerd, en
t met inlandsche manschappen bezet. Die vaartuigen
zijn voor het meerendeel bestemd datgene van de
i" inwendige politie waar te nemen, waartoe officie-
l ren van de Marine niet geroepen kunnen worden,
, waardoor reeds van zelf voorzien wordt in een ge-
deelte van die politie­dienst in den O. I. Archipel,
die men verlangd heeft afgescheiden te zien van de
dienst voor ’s Rijks Marine. Steeds getrouw aan
E hetgeen wij hier boven gezegd hebben, zouden wij
het evenzeer afkeuren, dat aan die, thans bestaande
verordening, eenige verandering werd gebragt.
Waiineer men de noodzakelijkheid erkend heeft, `
I
jl
li
l
il.