HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 715.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

31
m' van echt allooi bestaan,_vvelke men verwachten kan
de bij officieren, die vermoeijenissen, afmatting en ont-
ik‘ ‘ bering, kortom alles gezamenlijk moeten deelen bij
° krijgs­ en andere gewigtige operatiën, welke de expe-
ïëk r ditiën in den Indischen Archipel kunnen opleveren.
SH Omtrent dien kameraadschappelijken band, waarvan
ik men zich bij het eskaderleven op groote strijders zulk
*äl eene illusie maakt, vrage men de officieren, die onder
llë de regering van NAroLnoN 1 gediend hebben op de
O" Fransche vloten van Toulon of Brest. Egoisme, af-
ï€" gunst en intrigue, zoowel tusschen de officieren on-
lê derling als tusschen den Kommandant en zijn Etat-
g‘ L major, kon men op vele oorlogschepen opmerken;
zoodat menigeen dier bodems met den scheldnaam
gt van Galëre werd aangeduid. Waaruit kwam die onge-
ac lukkige geest van hatelijkheden tusschen komman­
H L dant en officieren en ook tusschen dezen voort?
l" Meerendeels, omdat die eskaders te werkeloos ble-
ven. Dikwijls werd dienaangaande gewezen op de
H Engelsche Marine, waarbij de kommandanten en
B officieren meer in vriendschappelijke kameraadschap
d leefden. Doch die Marine was ook steeds in eene
1 bedrijvigheid, die bij hen de door hen zoo hoog
‘ gewaardeerde ,,feeling of duty” opwekte. Kame-
· raadschap tusschen zee­officieren, van echt allooi
1 voor het welzijn van de dienst, kan er niet bestaan
¥ `ii zonder die algemeene ,,feeling of duty ," (gevoel van
, pligt) waaraan de Engelschen zoo zeer hechten en
, welke hunne kracht ter zee uitmaakte, en dat ge-
* voel van pligt, wanneer ook al eenig krijgsman
Fl