HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 726.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

ij, 30
stand van Europa geeft aan deze staten geene aan-
leiding eene active zeemagt uit te rusten, en de
zee­officieren zijn dus van een gewenschten werk- 1
kring beroofd. i?
Dat onze zee­officieren zich hetlot hunner krijgska- j
‘ R meraden bij de Marine van genoemde mogendheden
li voor oogen stellen. Dat zij zich van hunne dienst-
pligten in O. I. niets laten ontnemen, en vooral
{ ` zich niet laten ontmoedigen, wanneer ook al die
lit dienstpligten hun afniattend en vervelend voork0­
. men, want waarlijk, hunne taak zal, door de werke-
loos blijvende officieren van evengenoemde vreemde
­ staten, eerder met afgunst dan met onverschillig-
heid worden gadegeslagen.
‘ De slotsom onzer beschouwingen is dns, dat het
zeer onraadzaain zoude zijn, om weder eene gewa­
ij pende zeemagt (in welken inferieuren zin ook) in i
j 0ost­lndië, afgescheiden van de Nederlandsche Ma-
A rine, daar te stellen.
Het zou, naar onze overtuiging, noodlottigzijn
pil voor het Vaderland en tegelijk 'verderfelijk voor de
g Nederlandsche Marine zelve. Voor deze willen wij
j V nog opmerkzaam maken op een onderwerp, waarin
door de zee­officieren te regt zoo groot belang ge-
steld wordt. Wij bedoelen den kameraadschappelij
f j ken band, zoo noodig tot instandhouding van lust en
; ijver voor het vak. Hoewel onze officieren niet dikwijls
I zullen geroepen worden, om, met groote schepen,
als strijders gewapend, eskadersgewijs rond te varen,
lj zoo zal juist bij hen voortdurend die kameraadschap
,. i if
s i
A
:
i li ë
llf <
_ o o o oooo iooi ,n....._i.iwn i