HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 698.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

29
dienstpligten aan te wijzen, althans niet in den po-
g litieken toestand, zoo als die over den geheelen aard-
1* bol thans bestaat en ook schijnt gewaarborgd te zijn.
De Nederlandsche Marine late zich van hare
g dienstpligten in O. I. niets ontnemen, -~ ze zijn haar
door Vorst en Vaderland toevertrouwd. Nederland
J beseft dat daardoor het behoud der Koloniën gewaar-
1 borgd wordt, die met de welvaart en het volksbe­
l · staan onafscheidelijk verbonden zijn. Laten onze
l Zee-Offloieren indachtig zijn, tot welk eene onbedui-
Y dende verhouding de weleer zoo formidable Spaan-
sche en Portugesehe Marines vervallen zijn, sedert
die Staten hunne uitgebreide overzeesohe bezittin-
‘ gen verloren hebben. 'En wat is er sedert den En-
j gelschen oorlog, tijdens NA1>oLnoN 1, van de Deen-
·s0he vloot geworden, die zich weleer ter zee zoo
jj dapper vertoond heeft? - Het is inderdaad tref-
_ fend om aan te zien, dat het overschot der scheeps-
magt van een zoo manhaftig volk ter zee, thans
opgelegd onttakeld ligt in het bassin Flaadevzs Leie,
bij Nyáolm, te Koppenhagen, een uitgebreid, vol-
ledig en prachtig etablissement voor aanbouw en ‘
uitrusting van oorlogssehepen, en waar men thans
bijna geene bedrijvigheid ontwaardt. En hoe zel-
den passeren Deensehe oorlogssohepen het Britsche
kanaal? ­- Zulks altemaal, om de natuurlijke rede,
dat Denemarken, behalve de eilanden St. Croix in
de West­Indiën, geene bezittingen in de tropische
gewesten te beschermen heeft. Is dit laatste niet
evenzoo het geval met Zweden? De politieke toe-