HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 719.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

j T
tt i
fly N
al .
FN.,
ll P ze
ii is .
jl- wél, en, nog even als vroeger, aan hare roeping i
I beantwoordt. Q
Ontneemt men nu aan onze zee­offieieren, door ä
‘ het weder in ’t leven roepen eener Indische Ma-
rine, dat gedeelte hunner taak, waardoor zij in de
F gelegenheid kunnen komen om zich te ondersohei­
j T j den, gelijk de genoemde Luitenants ter Zee op
g den 9 Nov. ll. te Rètéh; welke dienstpligten zullen
EV hun dan overblijven, waardoor zij daden kunnen
i _ verrigten, die den steeds bestaanden roem van de
L ii Nederlandsche Marine zal bli`ven handhaven en
. ,_ ’ j
waardoor zij bij alle mogendheden, en vooral bij die f
ter zee van den lm rang, in zulk eene hooge ach-
· ting staat, namelijk, dat de Nederlandsche Marine,
i . . .
j j hoewel uit eene mferieure magt bestaande, krach­
j j tig in houding van gezag en in uitvoering van
q wil is. VVij weten in waarheid daartoe geene andere
ë ; ï
beleid van den Luitenant ter zee 1" kl., A. J. Kuoni? worden
‘ daarbij hoog geroemd. Ook de overige Qfticiercn, waarvan ge-
’ t
. ` noemd worden de Luitenants ter Zee 2‘l° kl., K. c. mmnm, vv. _?
Q J. SCHOLTEN VAN ASCHAT, Jlil`. G. A. TINDAL @11 L. F. H. TUC•
j , Knmvmu, hadden zich uitmuntend gedragen, en door hun voor-
f beeld de onderofiicieren en matrozen tot de hoogste geestdrift f
en moedsbetooning opgevoerd. De geheele magt was sterk ge-
weest 30 man van de Soeinbizzg, 30 van de Padcmg en 40 van
j de Haai. 25 soldaten van het garnizoen van Riouw, 60 Boegi­
nezen en 200 Maleijers; deze laatsten voerden niets uit dan in
de VG1‘iZG SCll`Gt3llW(2ï1. Onze b1`RV€ SCl1(?pCliH£”Cï] t(EidOU 17 g€·
kwetsten, waarvan 4 overleden zün. De Luitenant ter Zee, SCIIOL-_
l TEN vAN AscHA·r was door een steek met eene kris in het been f
itt ligt gewond. De brief vloeit over in den lof van het uitmun­
mnd gedrag der Ofticieren en sehepelingcn. (Dagbl. nam ’s Gr.)? T
E E
j X
l
x
l.