HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 694.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

êë i
lr
r` Q
_ _ 26
lil
ofticioron gokoinmandoord, on, zoo vool mogolijk,
mot Hollandsch zoovolk boinand wordon. Wij hou-
E don hot volstrokt voor noodzakolijk, dat op allo
bovaarbaro watoron van don Nod. O. I. Archipol,
zoowol langs do strandon als in do krookon on
ijf op do rivioron, gowapondo vaartuigon vorschijnon,
vvolko gokoinmandoord wordon door olïicioron tot j
-j ii do Nodorlandscho Marino bohoorondo. Zij alloon
K inooton hot gozag ovor do watoron tot in do diopsto _ j
schuilhookon van don Indischon Archipol, zoowol 4
V namons hot Nodorlandsch als hot Indisch bostuur, ,
~ uitoofonon. Hot is waar, dozo taak gaat gopaard
1not grooto vormooijonisson on afniattondo dionston;
j i doch daarom to oor staat zij golijk mot do taak, .j
; wolko officioron, dionondo bij zoomogondhodon van ,j
i don ICH rang, is opgologd. ii
Q nl Hot zal to bozion staan, of mon in do O. I. Brit-
scho bozittingon, nu zij ondor hot bostuur van do I
k1·oon van Engoland gokoinon zijn, oono Kolonialo
M&1‘l1I€ VOOT (IC `W3IGl”GIl Väl] B€l]g&l€1] GHZ., zal Op-
ê rigton. Wij botwijfolon dit zoor, vvijl roods sodort
j lang bij hon do zoogonaanido Bomöaywmvgz is op- ;
jv gohovon, on wij goloovon, dat do Europoscho Ma-
rino stoods mot do dionst ovor allo watoron in do
Britscho Kolonion of ovorzooscho govvoston bolast
al zal blijvon.
VVij goloovon daaronbovon, dat dio Britscho Marino, Q
golijk zij roods in do vvatoron van China bostaat,
ovon good uit kloino als uit grooto oo1·logsvaartui­ f
gon zal zainongostold zijn, on dat do oorston vor- _
il; i
lj ‘ ï

'
alg