HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 748.86 KB

TIFF (Deze pagina), 9.68 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

3
2
QS
j 25
Men l1oude in het oog, dat voor de Kolonie e-
_ O g
vaarlijke elementen, als die waarvan wij gewaagden,
l. bi` vreeindelin en verscholen kunnen bli`ven en
J-. J
§ onder hen tot zulk eene uit `ebreidheid eraken,
jj S
dat zi` eindelïk niet dan met roote krachtsinsnan-
jj J 1
t ning weder te beteugelen of te verdelgen zijn. Wan-
neer men acht slaat op het aantal vreemdelingen,
dat zich da eli`ks bi` de Koloniale militairen en¤‘a-
, J ¤
rs / geert en van Harderwijk naar Oost­Indië getranspor-
L teerd wordt dan zal het Nederlandsch en Indisch
e ’ ·
a bestuur oplettend moeten zijn omtrent het aanwe-
;, zig zijn of ontstaan van schadelijke elementen. Be-
stond er nu bovendien eene Koloniale Marine,
waarop men eveneens, om ze voltallig te houden,
rt . . .. ..
vreemde ofücieren toeliet, wij zouden beducht zijn,
dat te eeniver ti`d daaruit root evaar zoude
gg ¤ S
kunnen ontstaan. Doch hebben wij slechts ééne
té . ' .
Marine en waakt deze zoowel voor de Kolonien
3
jj als voor het moederland, dan mogen wij vertrou-
· wen, dat beider belangen het best gewaarborgd
zijn. Zij, die met strijders het Nederlands gouver-
nements­ eza in O. I. handhaaft, moet tevens hare
j’ g g
" Z officieren verspreid houden over den geheelen Ned.
" O. I. Archipel, zoowel tot behoud der gehoorzaam-
' ^ heid van de Indische volken, als tot bevordering
van rust en orde; daarin ook bestaat de zooge­
` naamde inwendige politie. Daarom moeten zoowel
ä kleine als groote vaartuigen, behoorende tot de
aanwezige navale gewapende magt in O. I., niet
dan door een personeel van Nederlandsche zee-
J

EF