HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 828.98 KB

TIFF (Deze pagina), 10.12 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

e
li

ill? M
Dat de regering bij het opnemen van vreemdelingen
`T jl in de koloniale krijgsmagt met groote omzigtig­
heid behoort te werk te gaan, wordt dikwijls niet
genoeg erkend. Er zijn gevaren aan verbonden,
* die velen niet vermoeden, omdat zij gelukkig tot
nog toe geene slimme verschijnselen hebben opge-
, S leverd.
Door een hoog geplaatst civiel-, tevens militair,
E lj ambtenaar in O. I., werd eens aan tafel, in bij- .
zijn van andere officieren tot het Koloniaal leger
D l behoorende, een discours gevoerd, ongeveer op -
het navolgende nederkomende: ,,Holland is voor
de Kolonie een last, wij konden zeer goed buiten {_ _x A_ V _x < , 9 4 ' _x 4,7 [
jj Holland bestaan" ­­­ verder: ,,wat zou beletten, _,, gg my _ lg, jy 4 [ _x >7 L
X dat men zich op Sumatra van Holland onafhanke- .,.,1; .,,y gr ) ; jg, gt) y 3
j jï lijk verklaarde ?" ­­- ,,Dat zou de Marine beletten ,” 4. awey ,x<, 9 > , x< 4
was het antwoord. Waarop de spreker spottend +.13+ 9 &> I 9 7] ,14; Y.
vervolgde: ,,Men kon dadelijk alle havens openzet­ -1*.1+ xy] jy; gg U 6
ten voor iedere natie; Sumatra heeft producten,
VV2l3«1°VOOl` HIGH gGllOGg ZOU lïllllllëïl bBl{OHlBI1
A ` om eene militaire magt te betalen, die van alle
kanten zou komen toe snellen." j ·
Dit is niet het eenige voorbeeld, dat ons ter
·· kennis kwam, en ons de overtuiging gaf, dat zelfs F _
_,· bij vreemde officieren van hoogeren rang in onze l
glj dienst, somtijds zonderlinge denkbeelden opkomen. j
j lj Voor het oogenblik is daarin niets onrustbarends '
jj gelegen, doch bij de Nederlandsche natie behoo-
ren zulke denkbeelden, alsof ze van geene bedui-
denis waren, niet onopgemerkt te blijven.
jl
Y j jjjj gw